unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o výrube popri 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Terchová, Horná Tižina
Stavebné povolenie
(12. december 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN 8515/7 a 8515/8 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová v zlúčenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním
Stavebné povolenie
(12. december 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 8515/9 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa a prístrešok k rekreačnej chalupe na parc.č. C KN 697/18, 697/17 v k.ú. Horná Tižina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-253/2015 zo dňa 17.10.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci zmeny lehoty na dokončenie stavby" Terchová -vodovod Podubenec" na pozemkoch parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(20. november 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom , prípojky inž. sietí" na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Upovedomenie o začatí konania pod č. ROEP TC C-254/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja"
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby uzatvoreného prístrešku - drevárne na parc.č. C KN 12692/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová - Horná Tižina - Káčerovia
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prístrešok na pozemku C KN parc.č. 697/18, 697/17 v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka, ČOV k rekreačnej chalupe na pozemkoch parc.č. C KN 7857/5, 7857/7, 17235 v k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní nového návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 ako líniová stavby na pozemkoch v katastrálnom území Belá a Lutiše
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Oznámenie o prerušení územného konania vo veci územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 6546 v k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová -Pod Rozsutcom - rekonštrukcia NN siete
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením vodnej stavby " Terchová - vodovod Podubenec" na parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vedené pod č. C-245/2015 zo dňa 13.09.2017
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Horská osada Tižinka - doplnenie" vypracované spracovateľom-Mgr.Erikou Kočickou,PhD, Zvolen
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová , lokalita Gažovia.
Rozhodnutie pod č. C-345/2015 zo dňa 12.09.2017 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 06.07.2017 vedené pod č. C-245/2015
Rozhodnutie pod č . C 237/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Powered by Phoca Download