unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby " Domová ČOV a kanalizačná prípojka v k.ú. Terchová" na pozemkoch parc.č. KN 7853/16, 17235 a 7853/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dražbe
(09. september 2015)
Oznámenie o dražbe sp. zn. D 100115 podľa listu vlastníctva č. 7324, č. 9175 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Oplotenie pri rodinnom dome s.č. 1508 na pozemku parc.č. C KN 14280/4, 17137, 14066/15, 16445/2, 17136/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/6 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(26. august 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie spoločnosti Enerline,s.r.o. Bratislava v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so stavbou : Belá, Vyšné Kamence , rekonštrukcia vedenia VN č.234 medzi 234/uv/7 a 234/uv/8
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby : Píla Maruna na pozemkoch parc.č. C KN 1999/167, ./168, ./169, ./170,./171,./173,./174 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc. č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístrešok na pozemku parc.č. 13145/1 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(21. júl 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 983, 984/1, 984/2 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie o odstránení hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 12312/3 k.ú. Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12799 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej:čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 15229/179, 15229/177, 17136/3 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s kolaudačným konaním
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba wellness k apartmánovému domu č.s. 488 na pozemku parc.č. C KN 895/5 vytvorenej z pôv. C KN 895/2 k.ú. Terchová
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN parc.č. 13213/2 v k.ú. Terchová (lokalita Lutišanovci)
Kolaudačné rozhodnutie
(12. jún 2015)
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(09. jún 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 12799 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej : čistiareň odpadových vôd EČ6 na parc.č. KN 15229/179, /177, 17136/3 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(21. máj 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 14484/9, 14484/2 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(21. máj 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 k.ú. Terchová
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 13638 a 13639 v k.ú. Terchová
Oznámenie o doplnkovom konaní o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty súp. č. 2266 a žumpa na pozemku KN parc.č. 4202/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : IBV Jelenia Roveň + technická infraštruktúra na pozemkoch parc.č. C KN 4037/3, 7851/14, 7851/11, 7851/5, 7851/10, 7851/13, 7851/15, 7851/6, 7851/9, 7851/7, 7851/12 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. CKN 14484/9, 14484/2, 14484/1 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení na osobitné užívanie vôd pre stavbu : Domová ČOV SX-P-S 18 na pozemkoch parc.č. 12741/4, 12741/5 a 17133/2 v k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download