unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : Stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. CKN 7378/1, 7378/9, 7378/8, 7381/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13162/6 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pôvodnej rekreačnej chalupy, prípojok inž. sietí na rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku C KN parc.č. 8619/6 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová, Repáňovia : Rekonštrukcia NN
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Včelín na pozemku parc.č. C KN 727 v kat. území Horná Tižina
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby -garáž, žumpa na pozemku C KN parc.č. 12694/2 a oplotenie pozemkov C KN parc.č. 12694/2, 12693/2, 12692/2, 12691/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení na osobitné užívanie vôd na vodnú stavbu : Rodinný dom Terchová, parc. č. 7850/1,2,3, k.ú. Terchová objekt Prípojka kanalizácie, ČOV na pozemkoch KN-C č. 7850/1, 7850/2 k.ú. Terchová a KN-C č. 17234, 1132/1,1134/1 k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa" na pozemku parc.č. C KN 4039 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením z rekreačnej chalupy na " Rodinný dom, prípojky inž. sietí" na pozemku parc.č. C KN 8619/6 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014-2020"
Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7378/1, 7378/9, 7378/8, 7381/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o pokračovaní konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Oznámenie o opakovanej dražbe
(14. október 2015)
Oznámenie o opakovanej dražbe nehnuteľností z LV č. 7324, , z LV č. 9175 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/6 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu prístrešku na pozemku parc.č. C KN 13145/1 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba rekreačnej chaty č. súp. 2266 a žumpa na pozemku parc.č. KN 4202/1 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVPB-2015/027355/KRA zo dňa 02.09.2015
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby " Domová ČOV a kanalizačná prípojka v k.ú. Terchová" na pozemkoch parc.č. KN 7853/16, 17235 a 7853/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dražbe
(09. september 2015)
Oznámenie o dražbe sp. zn. D 100115 podľa listu vlastníctva č. 7324, č. 9175 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Oplotenie pri rodinnom dome s.č. 1508 na pozemku parc.č. C KN 14280/4, 17137, 14066/15, 16445/2, 17136/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/6 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(26. august 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie spoločnosti Enerline,s.r.o. Bratislava v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so stavbou : Belá, Vyšné Kamence , rekonštrukcia vedenia VN č.234 medzi 234/uv/7 a 234/uv/8
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby : Píla Maruna na pozemkoch parc.č. C KN 1999/167, ./168, ./169, ./170,./171,./173,./174 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc. č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístrešok na pozemku parc.č. 13145/1 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(21. júl 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 983, 984/1, 984/2 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie o odstránení hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 12312/3 k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.