unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina zo dňa 04.02.2015
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou z Union zdravotnej poisťovne,a.s. Bratislava
Kolaudačné rozhodnutie
(06. február 2015)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Pálenice II. etapa - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66, 15228/171, 15228/185, 15228/163, 15228/161, 15228/150, 15228/152, 15228/146 v k.ú. Terchová
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Oznámenie o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina vo veci výkazu nedoplatkov č. 1533054013 zo dňa 13.01.2015
Stavebné povolenie
(27. január 2015)
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/003190-004/Kri zo dňa 26.01.2015
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vydané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., krajskou pobočkou Žilina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí, žumpa a studňa na pozemkoch parc.č. C KN 12066, 12059/2 v katastrálnom území Terchová (lokalita Krištofíkovia)
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Pálenice II. etapa, IBV : rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina na pozemkoch parc.č. KN 5899, 16/3, 5876/3, 35/4, 35/1, 34/5, 36/1, 37, 38/1, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 65/1, 65/2, 65/3, 46/1, 46/3, 55/16, 55/5, 5696/2, 56/33, 13398/3, 61, 5896/1, 55/23, 5696/1, 63/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(09. január 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy domu č.s. 702 na parcele č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(18. december 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 15704/20 v katastrálnom území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(18. december 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku KN parc.č. 15704/33 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti s miestom uloženia : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , pobočka Žilina, P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina
Stavebné povolenie
(09. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5, 15735/6 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom a záhradný domček na pozemkoch parc.č. C KN 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová (Krištofíkovia)
Stavebné povolenie
(03. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Stavebné úpravy domu č.702 na parc.č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd situovanú na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(01. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu rekreačného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v katastrálnom území Terchová ( lokalita Gregušovia )
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. krajskej pobočky Žilina
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová (Biely Potok)
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová ( lokalita Pod Rozsutec)
Stavebné povolenie
(06. november 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK siete pre chalupy (Lacko) na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12070/1, 12070/3, 12070/4, 17085, 12065 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp.č.2409 na parcele č.15229/315 -Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/315 o výmere 54m2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp. č. 2385 na parcele č. 15229/288- Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/288 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dražbe
(09. október 2014)
Oznámenie o dražbe nehnuteľností : rodinný dom s.č.1219 s prísl. na parc.č. 3220/140 a pozemky parc.č. 3220/12 a 3220/140 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(09. október 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.s. 164, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v katastrálnom území Terchová (lokalita Tižincovia)
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK pre chalupy Lacko na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12080, 12079/1, 12075/3, 12072, 12064, 17085 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.