Tabuľa 6 – Mokrade

006 info tabula

Scroll for english version

Mokraďou nazývame prechodné územie medzi vodnými a suchozemskými ekosystémami. Mokraď je ovplyvňovaná napr. vysokou hladinou spodnej vody, rovnako môže byť občasne zaplavovaná povrchovou vodou v období vyšších úhrnov zrážok v alúviu vodného toku. V oblasti Terchovskej doliny sa nachádza niekoľko cenných pozostatkov mokradí. Najznámejšou je lokalita Chráneného areálu Hate. Je situovaná v blízkosti Amfiteátra, neďaleko hlavnej cesty.

Význam mokradí

Z pohľadu človeka je nedocenenou funkcia akumulácie vody v krajine, čo prispieva k prirodzenej regulácii vodného cyklu. Menej známe o mokradiach je, že regulujú cyklus CO2, ktorý je skleníkovým plynom. Vegetácia mokradí je schopná eliminovať organické znečistenie a absorbovať z vody ťažké kovy. Na celosvetový význam mokradí poukazuje skutočnosť, že vyššie spomínané funkcie boli v ekonomickom vyjadrení vyčíslené na miliardy dolárov. Napriek tomu sú vo svete mokrade najviac ohrozeným ekosystémom.

Ohrozenie mokradí

Je spôsobované odvodňovaním, ktoré sa v našich podmienkach realizovalo hlavne v druhej polovici 20. storočia. Účelom bolo vytvorenie veľkých poľnohospodárskych lánov. Likvidácii riečnych mokradí významne napomáha regulácia vodných tokov a rozširovanie urbanizácie v inundačných územiach.

Čo môžeme vidieť pri mokradiach

6 1Typickým zástupcom z triedy vtákov, vyskytujúcim sa na podmáčaných lúkach bol v minulosti bežný cíbik chochlatý (Vanellus vanellus). Tohto zaujímavého vtáčika môžeme v okolí Malej Fatry pozorovať už len počas jarného ťahu. Na hniezdenie tu už nenachádza vhodné podmienky. Jeho stavy drasticky zdecimovalo intenzívne poľnohospodárstvo a meliorácie. Mokrade sú miestom výskytu mäsožravých rastlín. Tieto rastú na lokalitách chudobných na živiny, často na rašeliniskách. Chytaním drobného hmyzu dopĺňajú nedostatok niektorých látok, predovšetkým dusíka. V oblasti Malej Fatry existujú štyri druhy „mäsožraviek“. Z nich je pomerne bežnou tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris). S tučnicou aplínskou (Pinguicula alpina) sa stretneme ojedinelo aj v nižších, avšak chladnejších polohách, napríklad v kaňonoch Dier. Ďalej je to rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a výnimočný výskyt má aj rosička anglická (Drosera anglica).

 

Panel 6 – Wetland

A wetland is a land area saturated with water. It is an area between the water and the land ecosystem. A wetland is being influenced by a high level of the ground water; it sometimes can be overrun by the surface water when it is raining heavily in the alluvial deposits. In the valley of Terchová, you may find old wetlands and their rests. The most famous one is the Protected area of Hate. It is situated near the amphitheatre at the main road.

How important is a wetland

People might not appreciate the function of water accumulation enough which is one of the most important functions and also helps to regulate the water cycle in a more natural way. What you might not know is that the wetland also regulates the CO2 cycle, which is a greenhouse gas. The vegetation in wetlands can eliminate the organic contamination and absorb heavy metals. And if we would try to measure their relevance for the whole world, the functions mentioned above represent milliards of dollars. Still the wetlands belong to the most endangered ecosystems of the world.

Wetlands in danger

It occurs in course of drainage which was taking place mainly in the second half of the 20th century because people wanted to create big land for agricultural purposes. Wetland by rivers is destroyed by regulation of watercourses and extension of urbanisation in the flood areas.

What we can see near wetlands

6 2A typical bird which can usually be found near a wetland was, in the past, the northern lapwing (Vanellus vanellus). It is a very interesting little bird in Malá Fatra but it can only be seen during the spring migration as the nesting conditions here are just not favourable any more. The presence of this species was massively decimated by intensive agricultural activities and melioration. Wetland is a place where carnivorous plants can be found. They grow in locations with a low level of nutritive substances, often in peatbogs. By catching little insects they renew some substances, especially nitrogen. And which one of them can be observed in Malá Fatra? Quite common is the common butterwort (Pinguicula vulgaris). The alpine butterwort (Pinguicula alpina) can rarely be seen in lower but also colder locations, for example in the canyons Diery. The next one would be the round-leaved sundew (Drosera rotundifolia) and also the English sundew (Drosera anglica) but only once in a blue moon.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články