unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Výberové konanie - referent stavebného úradu

pracaObec Terchová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Terchovej  na pozíciu odborný referent (stavebný úrad).

Názov pracovného miesta: odborný referent (stavebný úrad)

1. Výkon práce:

 • Obecný úrad Terchová

2.  Rámcová náplň práce:

 • Územné plánovanie a stavebný poriadok
 • poradenská služba
 • vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí
 • vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí
 • vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí
 • vydávanie povolení na drobné stavby
 • vydávanie povolení na stavbu reklamných tabúľ
 • vydávanie rozkopových povolení
 • vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona
 • zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu

Odpadové hospodárstvo

 • stanoviská k programu odpadového hospodárstva

Ochrana ovzdušia

 • evidencia malých zdrojov znečisťovania
 • povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania

Vodné hospodárstvo

 • evidencia skupinových vodovodov
 • povoľovanie stavieb skupinových vodovodov
 • vydávanie záväzných stanovísk k ČOV

Priestupky, sťažnosti

 • agenda priestupkov a správnych deliktov

Majetko- právne vzťahy

 • návrh a príprava kúpno-predajných a iných zmlúv

3.    Kvalifikačný predpoklad:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) alebo  II. stupňa (stavebného, architektonického), resp. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (stavebného smeru).

   alebo

 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

  Poznámka:  Zamestnávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu najneskôr do jedného roka odo dňa vzniku pracovného pomeru  získal tento osobitný kvalifikačný predpoklad. Ak bude  úspešný uchádzač, ktorý nemá osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu bude s nim uzatvorený pracovný na dobu určitú (1 rok).

4.    Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť,

Osobnostné predpoklady:

 • dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

5.    Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. a zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.)
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • vítaná je aspoň jednoročná  prax po ukončení požadovaného vzdelania v oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu, na stavebnom úrade a pod.  

6.    Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu (ak uchádzač získal osvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.


7.    Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí: Pohovor
8.    Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zamestnanie poštou alebo osobne na
Obecný úrad Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
najneskôr do 15.2.2018 do 11,30 hod. Označenie: „Výberové konanie Stavebný úrad“ – neotvárať!

8.Dátum a miesto konania výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.02.2018 (utorok) o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Terchovej, sv. Cyrila a Metoda 96, I. poschodie vľavo, zasadačka. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 6. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Obecný úrad v Terchovej. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú vyhlásené podmienky výberového konania.

9. UPOZORNENIE

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

10. Rozsah pracovného úväzku:

 • plný úväzok

11. Dátum možného nástupu:

 • podľa dohody

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.
Kontakt: Danka Dikošová
Telefón: 041/5695 138
e-mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.