unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Odpočet volebného programu Jozefa Dávidíka 2016 – 2018

Jánošíkov domPrinášame vám zhodnotenie volebného programu Jozefa Dávidíka za volebné obdobie 2016 - 2018.

DÔVERA ZA DÔVERU

Úrad bližšie k občanovi

 • zlepšenie a zefektívnenie práce na obecnom úrade, motivovanie pracovníkov
 •  a dôsledné kontrolovanie ich činnosti
 • na plynulejšie a rýchlejšie vybavovanie klientov, ako i zefektívnenie práce boli využívané pracovné sily so zdrojom financovania cez UPSVaR

Parkovacia plocha pred ZŠFinancovanie

 • reálny rozpočet obce
 • zlepšenie výberu dani
 • obec sa počas môjho volebného obdobia nezadlžila finančne ani o euro
 • na zlepšenie výberu daní a vymáhanie pohľadávok sa  uplatňovali  všetky dostupné právne prostriedky vrátane exekučného konania

WC chlapci ZŠŠkolstvo

 • zveľaďovanie priestorov školy a škôlky, aby sa terchovské deti mohli vzdelávať a vyrastať v čo najlepších podmienkach

Základná škola ústredie

 • stavebnými úpravami školskej jedálne v Terchovej – ústredí na I. NP vznikli dve nové triedy materskej školy s kapacitou 25 miest
 • zakúpili sa nove paplóny a vankúše + obliečky pre celu MŠ
 • Vizualizácia nadstavby materskej školy v Struhárnizlepšila sa dopravná situácia v ranných hodinách na miestnych komunikáciách pri areáli školy zrealizovaním projektu zvislého dopravného značenia
 • vybudovali sa nové parkovacie plochy pri ZŠ
 • vymenila sa palubovka v telocvični


Základná škola Gregušovia

 • zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave  (dievčatá, chlapci)
 • Cesta do Jánošovpripravil sa projekt, zdroje financovania a vysúťažil dodávateľ na rozšírenie kapacity MŠ, nadstavbou podkrovia  nad školskou jedálňou, kde budú vytvorené  dve nové triedy s kapacitou 40 miest; termín začatia výstavby:  november 2018

Cestovný ruch, kultúra, šport, mládež

 • vybraný poplatok za ubytovanie vrátiť do turizmu
 • Vizualizácia zdravotného strediskavyužiť výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre potreby rozvoja cestovného ruchu
 • všestranné podporovanie kultúrnych a športových aktivít, plnohodnotné využitie zápisu prvku Terchovská muzika do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO
 • finančná podpora  voľnočasových aktivít detí a mládeže
 • daň z ubytovania sa vrátila do cestovného ruchu ako mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie
 • Vizualizácia domu smútku

  cestovného ruchu Malá Fatra(OOCR) ktorej členom je aj naša obec; o dva roky  môže obec čerpať o 90 % finančných prostriedkov viac ako vložila do OOCR – príspevok od štátu;
 • z mimoriadneho príspevku z predchádzajúcich rokov sa v obcí:
  -
  opravil Zbojnícky chodník
  -
  vybudoval nový turistický informačný systém
  Busta A. F. Kollára pred ZŠ- udržiavali cyklotrasy a turistické chodníky (kosenie, terénne úpravy, značkovanie)
  -
  projektuje chodník Tiesňavy, Štefanová – Vrátna
  -
  pripravujú bežecké trate, ich úprava  počas zimnej sezóny
  -
  zakúpil stroj na pravidelnú  údržbu cyklotrás a turistických chodníkov
 • oprava chodníka k soche Juraja Jánošíka; termín začatia opravy:  október 2018                     
 •  dozariaďovala sa nábytkom a audio-videotechnikou Terchovská galéria umenia                                                                  
 • Zakúpený autobusv roku 2017 sa zakúpila  drevenica  v rodisku Juraja Jánošíka  (osada Jánošovia);  v roku 2018 bol otvorený  symbolický Jánošíkov dom pri príležitostí  330. výročia jeho narodenia  (prvýkrát v histórii sa Jánošíkove dni otvárali v rodnej osade národného hrdinu)
 • v areáli ZŠ v  ústredí bola odhalená busta  A. F. Kollára  pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia
 • po 15  rokoch sme vydali  novú monografiu obce Terchová
 • pri príležitosti 50. výročia od vzniku  konského vozového sprievodu  vyšla kniha Rok koňa
 • Futbalove šatnevypracoval sa projekt na výstavbu futbalových šatní, je  vydané právoplatne stavebné povolenie
 • na  voľnočasové aktivity detí a mládeže boli v rozpočte vyčlenené a detailne rozdeľované finančné prostriedky
 • vytvorili sa podmienky na spoluprácu so spolkami a záujmovými združeniami
 • zakúpil sa novší obecný autobus


Kvetinová výzdobaČistota a poriadok

 • pravidelný odvoz a likvidácia odpadu
 • systematické čistenie celej obce (leto, zima)
 • dôsledná údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev
 • odvoz komunálneho odpadu sa realizoval  v pravidelných intervaloch podľa kalendára vývozov; boli likvidované čierne skládky v okrajových častiach obce
 • na separovaný odpad boli doplnené stojiská kontajnerov
 • v centre obce bola vynovená kvetinová výzdoba  (zakúpili sa závesné  kvetináče na stĺpy verejného osvetlenia a zábradlia pred obecným úradom)
 • Chodník na Bielom Potokuzakúpili sa kompostéry , ktoré pôjdu do jednotlivých domácností na likvidovanie biologického rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
 • pre pružnejšiu realizáciu zimnej údržby boli využité služby viacerých dodávateľov
 • bolo vytvorených 22 pracovných miest na dobu určitú pre práce na verejných priestranstvách (financované cez UPSVaR)

Dobudovanie infraštruktúry

 • vybudovanie chodníka pri ceste II/583 Terchová – B. Potok: - chodník sa realizuje v dĺžke 2,3 km; termín ukončenia: október  2018
 • vybudovanie chodníka pri ceste III. triedy Terchová – Krížove Mláky: pripravuje sa projektová dokumentácia; nový asfaltový koberec Terchová - Mláka
 • zrekonštruovanie Domu smútku na starom cintoríne:  je vydané právoplatne stavebné povolenie; termín začatia stavby:  apríl 2019; realizovala sa digitalizácia hrobových miest
 • Nové autobusové zástavky (pred dokončením)dokončenie nového cintorína:  dokončuje sa projektová dokumentácia hrobových miest a terénnych úprav, pripravujú sa parkovacie plochy - ZOBRAZIŤ VIZUALIZÁCIU NOVÉHO CINTORÍNA
 • oprava miestnych komunikácií:  pravidelne opravy výtlkov na asfaltových aj štrkových komunikáciách v roku 2017 aj 2018; nová cesta Horná Tižina, Lackovia, Solisko
 • vybudovanie detského ihriska: do konca roka 2018 sa vybudujú dve detské ihriska (areál ZŠ  ústredie, ul. A. F. Kollára)
 • Vizualizácia kríža na novom cintorínevýmena starých autobusových zastávok:  kompletná výmena sa realizuje; termín ukončenia:  november 2018
 • vybudovanie vodovodu Podubenec  (dĺžka. 340 m), celá výstavba vodovodu bola investíciou SEVAK, a. s., Žilina
 • na dobudovanie infraštruktúry využiť výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov: na projekt „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Terchovej“ obec dostala nenávratný finančný príspevok 393 000 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  – Integrovaný operačný program  (IROP), Európsky fond regionálneho rozvoja; na dodávku kompostérov  – projekt „ Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová – obec dostala nenávratný finančný príspevok 121 000 eur z Ministerstva životného prostredia SR  – Slovenská agentúra životného prostredia,  Európske štrukturálne a investičné fondy

Vodovod PodubenecĎalšie zrealizované projekty

 • rekonštrukcia energetických rozvodov NN:  Podhorskovia, Pod Kopec, Jánošíkova ul., Tlacháčovia, Nogovia, Repáňovia - Vršek
 • v rozvode káblovej TV sa v úseku Obecný úrad – Gregušovia sprevádzkoval optický kábel na zlepšenie logistiky počas Jánošíkových dní; boli zrealizované terénne úpravy v priestoroch amfiteátra, obnovili sa bočné pódia amfiteátra
 • bola obnovená časť verejného osvetlenia  na ulici Jánošíkova; realizuje sa verejné osvetlenie  Krištofíkovia (do konca roka 2018), u Gregušov, ulica Pod Hate
 • oprava vodovodu Horná Tižina

JOZEF DÁVIDÍK
v Terchovej,11. októbra 2018

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.