unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - Biely Potok - Rekonštrukcia NN siete Štefankovia (9772)-líniová stavba na pozemkoch v kat. území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie zlúčené so zmenou stavby: Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 253/2015 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : " 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č.234 a l.č. 114" ako líniovej stavby na pozemkoch v katastrálnom území Terchová, Belá a Lutiše.
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a poz.komunikácií o začatí stavebného konania stavby " Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová "
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v k.ú. Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Doručenie upovedomenia o začatí konania pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 02.11.2016 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
Stavebné povolenie
(21. december 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.12.2016
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu " Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.11.2016 o nepriznaní za účastníkov konania
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku parc.č. KN C 5899 v k.ú. Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie
(01. december 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2033 na pozemkoch parc.č. C KN 280/7, 280/2, 280/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č. 2 s vytvorením dvoch samostatných bytových jednotiek na parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.11.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu v katastrálnom území Terchová vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 kat. územia Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8,13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č.2 na pozemku parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním pre stavbu : Prístavba a nadstavba rekreačnej chaty s. č. 2033 na pozemkoch parc.č. C KN 280/7, 280/2, 280/3 v k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Novostavba rekreačného objektu, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/113 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania o vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom v zmysle §11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Novostavba rekreačného objektu, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/113 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(18. október 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, garáž, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 8302, 8303 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy drevárne na rekreačnú chalupu, prípojky inž. sietí na pozemku C KN parc.č. 14147/9 v katastrálnom území Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.