unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 k.ú. Terchová
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 13638 a 13639 v k.ú. Terchová
Oznámenie o doplnkovom konaní o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty súp. č. 2266 a žumpa na pozemku KN parc.č. 4202/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : IBV Jelenia Roveň + technická infraštruktúra na pozemkoch parc.č. C KN 4037/3, 7851/14, 7851/11, 7851/5, 7851/10, 7851/13, 7851/15, 7851/6, 7851/9, 7851/7, 7851/12 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. CKN 14484/9, 14484/2, 14484/1 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení na osobitné užívanie vôd pre stavbu : Domová ČOV SX-P-S 18 na pozemkoch parc.č. 12741/4, 12741/5 a 17133/2 v k.ú. Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(05. máj 2015)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová, Dávidikovia/Smrekovia - zahustenie TS a NNK na pozemkoch parc.č. C KN 17236, 7378/1, 17276, 7532/6, 7532/1, 7534/2, 7534/1, 7535, 7536/2, 7536/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v k.ú. Terchová
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. KN 7853/2 v k.ú. Terchová (Vŕšok)
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Žilina
Stavebné povolenie
(18. marec 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(18. marec 2015)
Stavebné povolenie na stavbu : Zmena dvojrúrového priepustu na jednopólový trámový priepust (most) v rámci stavby Regulácia dedinského potoka Teplička nad Váhom pre Obec Teplička nad Váhom
Uverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Terchová na verejné nahliadnutie na obci
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová ( Vŕšok ).
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekonštrukcia premostení výmenou, stavba Regulácia dedinského potoka v Tepličke nad Váhom na pozemku parc.č. C KN 3218/4 v k.ú. Teplička nad Váhom
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina zo dňa 04.02.2015
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou z Union zdravotnej poisťovne,a.s. Bratislava
Kolaudačné rozhodnutie
(06. február 2015)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Pálenice II. etapa - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66, 15228/171, 15228/185, 15228/163, 15228/161, 15228/150, 15228/152, 15228/146 v k.ú. Terchová
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Oznámenie o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina vo veci výkazu nedoplatkov č. 1533054013 zo dňa 13.01.2015
Stavebné povolenie
(27. január 2015)
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/003190-004/Kri zo dňa 26.01.2015
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vydané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., krajskou pobočkou Žilina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí, žumpa a studňa na pozemkoch parc.č. C KN 12066, 12059/2 v katastrálnom území Terchová (lokalita Krištofíkovia)
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.