unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania k stavbe na parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3, 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(06. jún 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Chodník pri ceste II/583 Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, od km 26.937 po km 28,695
Stavebné povolenie
(05. jún 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. C 237/2015 zo dňa 26.05.2017 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 291/2015
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová vedené pod č. C 291/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 04.04.2017 vedené pod č. C-272/2015
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.05.2017 vedené pod č. C-336/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OU-ZA-OOP3-2017/011620/KUZ zo dňa 18.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v katastrálnom území Horná Tižina podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Gocálom, SSE-D, a.s. Žilina
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017 -nezistený pobyt p. Miroslava Hlouška
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 10.04.2017 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 10.04.2017
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-317/2015 zo dňa 22.03..2017
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová v katastrálnom území Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, t.j. dĺžky 566,61m a od km 26,937 po km 28,695, t.j. dĺžky 1769,39m
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-336/2015 zo dňa 06.03.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/013823-003/Kri zo dňa 06.04.2017 pre stavbu : Kanalizácia a ČOV EKO5 na parc.č. KN C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 232/2015 podľa §11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 291/2015 podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová pod č. C-298/2015 zo dňa 30.03.2017
Rozhodnutie ROEP TC C 288/2015 podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/011225-003/Kri zo dňa 16.03.2017 o dodatočnom povolení vodnej stavby : Domová ČOV na pozemkoch parc.č. KN-C 1138/2, 1135, 17233 v k.ú. Horná Tižina s povolením užívania vodnej stavby
Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na pozemkoch parc.č. C KN 1999/21, 1999/82, 1999/83, 1999/84, 1999/95, 1999/96, 1999/97, 1999/98, 1999/99, 1999/100, E KN 2274/2 v k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.