unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/027237-003/Kri zo dňa 21.08.2017
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - elektrická NN prípojka k zamýšľanej novostavbe rodinného domu na C KN parc.č.250/5, 251/1, 251/2, 251/10, 251/11 a 251/12 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačný dom, žumpa, prípojky inžinierskych sietí na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemkoch C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie o odstránení stavby : Rodinný dom č. súp. 98 postavený na pozemku C KN parc.č. 1563 v kat. území Terchová
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová pod č. C-345/2015 zo dňa 03.07.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. C-317/2015 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.07.2017
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu č. súp. 98 na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(11. júl 2017)
Stavebné povolenie na stavbu : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v intraviláne k.ú. Horná Tižina, extravilán k.ú. Horná Tižina
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov pod č. C 237/2015 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania k stavbe na parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3, 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(06. jún 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Chodník pri ceste II/583 Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, od km 26.937 po km 28,695
Stavebné povolenie
(05. jún 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. C 237/2015 zo dňa 26.05.2017 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 291/2015
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová vedené pod č. C 291/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 04.04.2017 vedené pod č. C-272/2015
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.05.2017 vedené pod č. C-336/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OU-ZA-OOP3-2017/011620/KUZ zo dňa 18.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v katastrálnom území Horná Tižina podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Gocálom, SSE-D, a.s. Žilina
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017 -nezistený pobyt p. Miroslava Hlouška
Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-267/2015 zo dňa 11.04.2017
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.