unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí, studne a žumpa" na pozemku parc.č. C KN 15054 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová č. ROEP TC C-287/2015
Stavebné povolenie
(03. február 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(25. január 2017)
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016 zo dňa 12.07.2016 formou verejnej vyhlášky
Pracovné stretnutie vo veci zámeru : Chodník pri ceste II/583 Terchová v nadväznosti na stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8, 13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17044, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu navrhovanej na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - dodatočné povolenie vodnej stavby " Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku C KN parc.č. 5899 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - Biely Potok - Rekonštrukcia NN siete Štefankovia (9772)-líniová stavba na pozemkoch v kat. území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie zlúčené so zmenou stavby: Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 253/2015 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : " 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č.234 a l.č. 114" ako líniovej stavby na pozemkoch v katastrálnom území Terchová, Belá a Lutiše.
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a poz.komunikácií o začatí stavebného konania stavby " Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová "
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v k.ú. Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Doručenie upovedomenia o začatí konania pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 02.11.2016 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
Stavebné povolenie
(21. december 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.12.2016
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu " Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.11.2016 o nepriznaní za účastníkov konania
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku parc.č. KN C 5899 v k.ú. Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie
(01. december 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2033 na pozemkoch parc.č. C KN 280/7, 280/2, 280/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č. 2 s vytvorením dvoch samostatných bytových jednotiek na parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.11.2016
Powered by Phoca Download