unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 10.04.2017 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 10.04.2017
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-317/2015 zo dňa 22.03..2017
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová v katastrálnom území Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, t.j. dĺžky 566,61m a od km 26,937 po km 28,695, t.j. dĺžky 1769,39m
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-336/2015 zo dňa 06.03.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/013823-003/Kri zo dňa 06.04.2017 pre stavbu : Kanalizácia a ČOV EKO5 na parc.č. KN C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 232/2015 podľa §11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 291/2015 podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová pod č. C-298/2015 zo dňa 30.03.2017
Rozhodnutie ROEP TC C 288/2015 podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/011225-003/Kri zo dňa 16.03.2017 o dodatočnom povolení vodnej stavby : Domová ČOV na pozemkoch parc.č. KN-C 1138/2, 1135, 17233 v k.ú. Horná Tižina s povolením užívania vodnej stavby
Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na pozemkoch parc.č. C KN 1999/21, 1999/82, 1999/83, 1999/84, 1999/95, 1999/96, 1999/97, 1999/98, 1999/99, 1999/100, E KN 2274/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - súhlas na stavbe : 9861-Terchová-ul.Jánošíková-Rekonštrukcia NN siete
Stavebné povolenie
(31. marec 2017)
Stavebné povolenie na stavbu : Rekreačný objekt, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/337 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 15.03.2017 z dôvodu nezisteného pobytu účastníka konania
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. ROEP TC 307/2015 zo dňa 15.03.2017 z dôvodu nezisteného pobytu účastníka konania
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 15.03.2017
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová pod č. C237/2015
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová pod č. C291/2015
Ponuka na odpredaj poľnohospodárskeho pozemku
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP o povolení na osobitné užívanie vôd z ČOV typ AT6 v k.ú. Horná Tižina
Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. Terchová, v k.ú. Horná Tižina vypracovaná spracovateľom Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vedené Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 31.10.2016
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 pri rodinnom dome na pozemkoch KN-C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 k novostavbe rodinného domu na pozemku parc.č. C KN parc.č. 12799/2 a 17070 v kat. území Terchová, lokalita Huličiarovia.
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rekreačný objekt, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/337 /z pôvodnej parc.č. C KN 16404/113/ v k.ú. Terchová
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X156/2016 zo dňa 13.02.2017 verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby : Domová ČOV SX-P5,1 Horná Tižina zrealizovanej pri rodinnom dome na pozemkoch parc.č. KN C 1138/2, 1135, 17233 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd AT6 na pozemkoch parc.č. KN-C 256/8, 256/4, 5875/2, 13404/5 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová pod č. C 232/2015 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.