unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. Terchová, v k.ú. Horná Tižina vypracovaná spracovateľom Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vedené Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 31.10.2016
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 pri rodinnom dome na pozemkoch KN-C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 k novostavbe rodinného domu na pozemku parc.č. C KN parc.č. 12799/2 a 17070 v kat. území Terchová, lokalita Huličiarovia.
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rekreačný objekt, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/337 /z pôvodnej parc.č. C KN 16404/113/ v k.ú. Terchová
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X156/2016 zo dňa 13.02.2017 verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby : Domová ČOV SX-P5,1 Horná Tižina zrealizovanej pri rodinnom dome na pozemkoch parc.č. KN C 1138/2, 1135, 17233 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd AT6 na pozemkoch parc.č. KN-C 256/8, 256/4, 5875/2, 13404/5 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová pod č. C 232/2015 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom v k.ú. Terchová pod č. C232/2015
Stavebné povolenie
(17. február 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí, studne a žumpa" na pozemku parc.č. C KN 15054 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová č. ROEP TC C-287/2015
Stavebné povolenie
(03. február 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(25. január 2017)
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016 zo dňa 12.07.2016 formou verejnej vyhlášky
Pracovné stretnutie vo veci zámeru : Chodník pri ceste II/583 Terchová v nadväznosti na stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8, 13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17044, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu navrhovanej na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - dodatočné povolenie vodnej stavby " Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku C KN parc.č. 5899 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - Biely Potok - Rekonštrukcia NN siete Štefankovia (9772)-líniová stavba na pozemkoch v kat. území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie zlúčené so zmenou stavby: Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 253/2015 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : " 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č.234 a l.č. 114" ako líniovej stavby na pozemkoch v katastrálnom území Terchová, Belá a Lutiše.
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a poz.komunikácií o začatí stavebného konania stavby " Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová "
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v k.ú. Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Doručenie upovedomenia o začatí konania pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 02.11.2016 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
Powered by Phoca Download