Informácia pre poskytovateľov služieb

V prípade, že chcete aby tu bolo zobrazené aj Vaše zariadenie, prosím vyplňte tento formulár.Informačné stredisko ochrany prírody v Štefanovej

dotykovy monitorIn­for­mač­né stre­dis­ko ochra­ny prí­ro­dy v osa­de Šte­fa­no­vá v Ma­lej Fat­re je opäť v pre­vádz­ke. Náv­štev­ní­kom pos­kyt­ne in­for­má­cie o prí­rod­ných za­ují­ma­vos­tiach Ná­rod­né­ho par­ku Ma­lá Fat­ra, chrá­ne­ných dru­hoch ras­tlín a ži­vo­čí­chov, aj ra­du o vhod­nej tra­se na tu­ris­tic­ký vý­let.

Informačné stredisko (IS) Štefanová sa využíva predovšetkým na plnenie výchovných cieľov ochrany prírody a krajiny. Prebiehajú tu najmä aktivity pre školy (programy, zážitkové hry), či verejnosť (prednášky).

Počas letnej sezóny (s výnimkou dní s nepriaznivým daždivým počasím) tu školený pracovník poskytuje informácie o prírode Národného parku Malá Fatra, o ďalších chránených územiach Slovenska a všeobecne o ochrane prírody na Slovensku.

V čase mimo prevádzku je k dispozícii dotykový interaktívny monitor s informáciami o národnom parku. Monitor je inštalovaný vo vchode do Informačného stediska.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články