unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie
(14. máj 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25 a 1715/30 z pôvodnej parc.č. 1715/26 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí, ČOV na parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačná chalupa, príp. inž. sietí, studňa na parc.č. 14148/3 a 14148/23 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník Teplička nad Váhom
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa , oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12957 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25, 1715/30 v k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme VN 234 Terchová Biely Potok
Stavebné povolenie
(18. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady na parc. č. C KN 4600/47, 13384/1 k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(17. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(17. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu " Územný plán mesta Turany"
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská, 5.etapa
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - U Gregušov - Rekonštrukcia NN siete (Mihovia, Obšivanovia) v k.ú. Terchová
Správa o hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred , pozvánka
Oznámenie o odstránení stavby : Hospodárska budova na parc. č. C KN 6701/56 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Ohlásenie stavebných úprav na stavbe : Terchová - Struháreň - Rekonštrukcia NN siete
Stavebné povolenie
(12. marec 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vod. prípojka, žumpa na parc. č. C KN 7225/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady, SO 05 Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc.č. C KN 4600/47, 13384/1 v k.ú. Belá
Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oznámenie o začatí stav. konania : Technická infraštruktúra Belá, Nižné Ohrady : splašková kanalizácia , rozšírenie vodovodu v k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(12. február 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady : verejné osvetlenie, obecný rozhlas, rozšírenie STL plynovodu, sadové a parkové úpravy v k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(12. február 2019)
Stavebné povolenie na stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady : miestna komunikácia, komunikácie pre peších, most v k.ú. Belá
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, OSZP na osobitné užívanie vôd vypúšťaním z ČOV na parc.č. KN - C 1037/5 v katastrálnom území Horná Tižina
Kolaudačné rozhodnutie
(07. február 2019)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete
Stavebné povolenie
(28. január 2019)
Stavebné povolenie pre novostavbu oporného múru na parc.č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Kolaudačné rozhodnutie
(24. január 2019)
Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2019/004205/5/POL zo dňa 21.01.2019 pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania vo veci stavebného povolenia stavby : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.