unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Novostavba oporného múru na pozemku parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Správa o hodnotení strategického dokumentu : Územný plán mesta Turany - verejné prerokovanie
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vodovod.prípojka, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7225/4 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC 73/2018 zo dňa 22.11.2018
Dodatočné povolenie Prístavby a stavebných úprav rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132,16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o zámere zrušiť ochranu chráneného stromu " Borovice v Terchovej"
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby -pripojovací plynovod, plynová prípojka na parc.č. C KN 14483/8 k.ú. Terchová k novostavbe rodinného domu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. C KN 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132, 16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Terchová - rozšírenie vodovodu (Vyšné Kamence)
Stavebné povolenie
(01. október 2018)
Stavebné povolenie pre stavbu : Výrobná hala s administratívou na parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v k.ú. Terchová
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej prípojky k zamýšľanej stavbe na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Výrobná hala s administratívou na pozemku parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - rozšírenie vodovodu v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN Terchová Mláka
Stavebné povolenie
(17. august 2018)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku s.č. 85 Terchová na pozemku parc.č. C KN 23 k.ú. Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 6546/2, 6546/3 z pôvodnej C KN 6546 k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN v lokalite Terchová , Mihovia
Stavebné povolenie
(26. júl 2018)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 13274/4 z pôvodnej C KN 13274/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Stavebné úpravy rodinného domu s.č. 149 s vytvorením 2 bytových jednotiek na parc.č. C KN 1368 k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/025998-003/Kri zo dňa 19.07.2018
Stavebné povolenie
(12. júl 2018)
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Garáž a spevnené plochy na pozemku parc.č. C KN 14066/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13274/1 v k.ú. Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(10. júl 2018)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : 9269 - Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(10. júl 2018)
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16445/3 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Kanalizačná prípojka + ČOV na parc.č. KN -C 7857/5, 17235, 7857/7 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.