unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Ohlásenie stavebných úprav na stavbe : Terchová - Struháreň - Rekonštrukcia NN siete
Stavebné povolenie
(12. marec 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vod. prípojka, žumpa na parc. č. C KN 7225/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady, SO 05 Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc.č. C KN 4600/47, 13384/1 v k.ú. Belá
Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oznámenie o začatí stav. konania : Technická infraštruktúra Belá, Nižné Ohrady : splašková kanalizácia , rozšírenie vodovodu v k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(12. február 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady : verejné osvetlenie, obecný rozhlas, rozšírenie STL plynovodu, sadové a parkové úpravy v k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(12. február 2019)
Stavebné povolenie na stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady : miestna komunikácia, komunikácie pre peších, most v k.ú. Belá
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, OSZP na osobitné užívanie vôd vypúšťaním z ČOV na parc.č. KN - C 1037/5 v katastrálnom území Horná Tižina
Kolaudačné rozhodnutie
(07. február 2019)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete
Stavebné povolenie
(28. január 2019)
Stavebné povolenie pre novostavbu oporného múru na parc.č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Kolaudačné rozhodnutie
(24. január 2019)
Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2019/004205/5/POL zo dňa 21.01.2019 pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania vo veci stavebného povolenia stavby : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV pre prestavbu rodinného domu na parc.č. KN-C 1036/2, 1037/5, 1036/4, 5853, 1026 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Novostavba oporného múru na pozemku parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Správa o hodnotení strategického dokumentu : Územný plán mesta Turany - verejné prerokovanie
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vodovod.prípojka, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7225/4 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC 73/2018 zo dňa 22.11.2018
Dodatočné povolenie Prístavby a stavebných úprav rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132,16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o zámere zrušiť ochranu chráneného stromu " Borovice v Terchovej"
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby -pripojovací plynovod, plynová prípojka na parc.č. C KN 14483/8 k.ú. Terchová k novostavbe rodinného domu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. C KN 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132, 16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Terchová - rozšírenie vodovodu (Vyšné Kamence)
Stavebné povolenie
(01. október 2018)
Stavebné povolenie pre stavbu : Výrobná hala s administratívou na parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v k.ú. Terchová
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej prípojky k zamýšľanej stavbe na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Výrobná hala s administratívou na pozemku parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - rozšírenie vodovodu v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.