unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby uzatvoreného prístrešku - drevárne na parc.č. C KN 12692/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová - Horná Tižina - Káčerovia
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prístrešok na pozemku C KN parc.č. 697/18, 697/17 v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka, ČOV k rekreačnej chalupe na pozemkoch parc.č. C KN 7857/5, 7857/7, 17235 v k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní nového návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 ako líniová stavby na pozemkoch v katastrálnom území Belá a Lutiše
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Oznámenie o prerušení územného konania vo veci územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 6546 v k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová -Pod Rozsutcom - rekonštrukcia NN siete
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením vodnej stavby " Terchová - vodovod Podubenec" na parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vedené pod č. C-245/2015 zo dňa 13.09.2017
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Horská osada Tižinka - doplnenie" vypracované spracovateľom-Mgr.Erikou Kočickou,PhD, Zvolen
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová , lokalita Gažovia.
Rozhodnutie pod č. C-345/2015 zo dňa 12.09.2017 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 06.07.2017 vedené pod č. C-245/2015
Rozhodnutie pod č . C 237/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/027237-003/Kri zo dňa 21.08.2017
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - elektrická NN prípojka k zamýšľanej novostavbe rodinného domu na C KN parc.č.250/5, 251/1, 251/2, 251/10, 251/11 a 251/12 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačný dom, žumpa, prípojky inžinierskych sietí na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemkoch C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie o odstránení stavby : Rodinný dom č. súp. 98 postavený na pozemku C KN parc.č. 1563 v kat. území Terchová
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová pod č. C-345/2015 zo dňa 03.07.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. C-317/2015 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.07.2017
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu č. súp. 98 na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(11. júl 2017)
Stavebné povolenie na stavbu : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v intraviláne k.ú. Horná Tižina, extravilán k.ú. Horná Tižina
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov pod č. C 237/2015 v katastrálnom území Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.