Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
45.75 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
Počet stiahnutí:
41 x
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - U Gregušov - Rekonštrukcia NN siete (Mihovia, Obšivanovia) v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Pozvánka, oznámenie o predložení správy
Veľkosť:
154.78 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Správa o hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred , pozvánka
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
36.99 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Počet stiahnutí:
42 x
Oznámenie o odstránení stavby : Hospodárska budova na parc. č. C KN 6701/56 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
49.02 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2019
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
61.06 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2019
Počet stiahnutí:
28 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. marec 2019
 Obľúbený
Ohlásenie stavebných úprav
Veľkosť:
60.35 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2019
Počet stiahnutí:
51 x
Ohlásenie stavebných úprav na stavbe : Terchová - Struháreň - Rekonštrukcia NN siete
Dátum zverejnenia:
12. marec 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
292.87 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2019
Počet stiahnutí:
34 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vod. prípojka, žumpa na parc. č. C KN 7225/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
11. marec 2019
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
58.65 kB
Dátum zverejnenia:
11. marec 2019
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady, SO 05 Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc.č. C KN 4600/47, 13384/1 v k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
28. február 2019
Informácia o vytriedení komunálnych odpadov
Veľkosť:
26.14 kB
Dátum zverejnenia:
28. február 2019
Počet stiahnutí:
32 x
Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Dátum zverejnenia:
13. február 2019
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
122.99 kB
Dátum zverejnenia:
13. február 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Oznámenie o začatí stav. konania : Technická infraštruktúra Belá, Nižné Ohrady : splašková kanalizácia , rozšírenie vodovodu v k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
12. február 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
324.25 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady : verejné osvetlenie, obecný rozhlas, rozšírenie STL plynovodu, sadové a parkové úpravy v k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
12. február 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
334.44 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Stavebné povolenie na stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady : miestna komunikácia, komunikácie pre peších, most v k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
07. február 2019
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
289.33 kB
Dátum zverejnenia:
07. február 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, OSZP na osobitné užívanie vôd vypúšťaním z ČOV na parc.č. KN - C 1037/5 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
07. február 2019
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
94.86 kB
Dátum zverejnenia:
07. február 2019
Počet stiahnutí:
36 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete
Dátum zverejnenia:
28. január 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
202.32 kB
Dátum zverejnenia:
28. január 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Stavebné povolenie pre novostavbu oporného múru na parc.č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
24. január 2019
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
115.82 kB
Dátum zverejnenia:
24. január 2019
Počet stiahnutí:
34 x
Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2019/004205/5/POL zo dňa 21.01.2019 pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.81 kB
Dátum zverejnenia:
21. január 2019
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o začatí konania vo veci stavebného povolenia stavby : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania
Veľkosť:
101.40 kB
Dátum zverejnenia:
17. január 2019
Počet stiahnutí:
30 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV pre prestavbu rodinného domu na parc.č. KN-C 1036/2, 1037/5, 1036/4, 5853, 1026 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
14. január 2019
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
53.06 kB
Dátum zverejnenia:
14. január 2019
Počet stiahnutí:
25 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. január 2019
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
138.98 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2019
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady
 
 
Powered by Phoca Download