Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
40.04 kB
Dátum zverejnenia:
05. marec 2018
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby : Rodinný dom s.č. 31 na pozemku C KN parc.č. 1045/2 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o doručení opraveného návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Veľkosť:
53.75 kB
Dátum zverejnenia:
02. marec 2018
Počet stiahnutí:
46 x
Oznámenie o doručení opraveného návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 ako líniovej stavby na pozemkoch v k.ú. Belá a k.ú. Lutiše
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby
Veľkosť:
48.25 kB
Dátum zverejnenia:
28. február 2018
Počet stiahnutí:
48 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby so zmenou charakteru objektu na Rodinný dom, prípojky inž. sietí na C KN parc.č. 7857/5, 7857/6 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky
Veľkosť:
287.35 kB
Dátum zverejnenia:
20. február 2018
Počet stiahnutí:
44 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP2-2018/011121-002/PAV zo dňa 07.02.2018
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
684.49 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2018
Počet stiahnutí:
44 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov , referátu starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-ZA-OOP-2018/001739/KUZ zo dňa 01.02.2018
Dátum zverejnenia:
15. február 2018
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
61.24 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2018
Počet stiahnutí:
29 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1"
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
30.14 kB
Dátum zverejnenia:
09. február 2018
Počet stiahnutí:
38 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : ZS a RR bod Terchová Šípková, Slovak Telekom, a.s. GSM - telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka
Dátum zverejnenia:
05. február 2018
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
62.97 kB
Dátum zverejnenia:
05. február 2018
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav /udržiavacích prác/ na stavbe : Terchová-Zázrivá: rekonštrukcia VNV č.234 UV 12-99
Dátum zverejnenia:
16. január 2018
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia
Veľkosť:
270.14 kB
Dátum zverejnenia:
16. január 2018
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o výrube popri 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Terchová, Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. december 2017
Stavebné povolenie
Veľkosť:
252.09 kB
Dátum zverejnenia:
12. december 2017
Počet stiahnutí:
49 x
Stavebné povolenie pre stavbu Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN 8515/7 a 8515/8 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová v zlúčenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním
Dátum zverejnenia:
12. december 2017
Stavebné povolenie
Veľkosť:
273.99 kB
Dátum zverejnenia:
12. december 2017
Počet stiahnutí:
40 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 8515/9 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. december 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Veľkosť:
83.90 kB
Dátum zverejnenia:
08. december 2017
Počet stiahnutí:
56 x
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
06. december 2017
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
134.06 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2017
Počet stiahnutí:
38 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa a prístrešok k rekreačnej chalupe na parc.č. C KN 697/18, 697/17 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
01. december 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
254.19 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2017
Počet stiahnutí:
62 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-253/2015 zo dňa 17.10.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
Veľkosť:
117.59 kB
Dátum zverejnenia:
30. november 2017
Počet stiahnutí:
30 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci zmeny lehoty na dokončenie stavby" Terchová -vodovod Podubenec" na pozemkoch parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania
Veľkosť:
50.78 kB
Dátum zverejnenia:
20. november 2017
Počet stiahnutí:
37 x
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. november 2017
Stavebné povolenie
Veľkosť:
304.03 kB
Dátum zverejnenia:
20. november 2017
Počet stiahnutí:
41 x
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom , prípojky inž. sietí" na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
509.91 kB
Dátum zverejnenia:
20. november 2017
Počet stiahnutí:
41 x
Upovedomenie o začatí konania pod č. ROEP TC C-254/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
16. november 2017
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
263.06 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2017
Počet stiahnutí:
28 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja"
Dátum zverejnenia:
09. november 2017
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
37.43 kB
Dátum zverejnenia:
09. november 2017
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby uzatvoreného prístrešku - drevárne na parc.č. C KN 12692/2 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download