unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Pálenice II. etapa, IBV : rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina na pozemkoch parc.č. KN 5899, 16/3, 5876/3, 35/4, 35/1, 34/5, 36/1, 37, 38/1, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 65/1, 65/2, 65/3, 46/1, 46/3, 55/16, 55/5, 5696/2, 56/33, 13398/3, 61, 5896/1, 55/23, 5696/1, 63/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(09. január 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy domu č.s. 702 na parcele č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(18. december 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 15704/20 v katastrálnom území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(18. december 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku KN parc.č. 15704/33 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti s miestom uloženia : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , pobočka Žilina, P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina
Stavebné povolenie
(09. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5, 15735/6 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom a záhradný domček na pozemkoch parc.č. C KN 12066 a 12059/2 v katastrálnom území Terchová (Krištofíkovia)
Stavebné povolenie
(03. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Stavebné úpravy domu č.702 na parc.č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd situovanú na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(01. december 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu rekreačného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v katastrálnom území Terchová ( lokalita Gregušovia )
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. krajskej pobočky Žilina
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14831/2, 14830/2 v katastrálnom území Terchová (Biely Potok)
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárskej budovy na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová ( lokalita Pod Rozsutec)
Stavebné povolenie
(06. november 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK siete pre chalupy (Lacko) na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12070/1, 12070/3, 12070/4, 17085, 12065 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp.č.2409 na parcele č.15229/315 -Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/315 o výmere 54m2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe : stavba súp. č. 2385 na parcele č. 15229/288- Rekreačná chalupa, parcela C KN 15229/288 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44m2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dražbe
(09. október 2014)
Oznámenie o dražbe nehnuteľností : rodinný dom s.č.1219 s prísl. na parc.č. 3220/140 a pozemky parc.č. 3220/12 a 3220/140 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(09. október 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.s. 164, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v katastrálnom území Terchová (lokalita Tižincovia)
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK pre chalupy Lacko na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12080, 12079/1, 12075/3, 12072, 12064, 17085 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s, pobočka Žilina
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., pobočka Žilina
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou
Pozvánka na okresnú revíziu Národnej prírodnej rezervácie Chleb
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.a. 164 na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v kat. území Terchová (lokalita Tižincovia) v zlúčenom konaní
Stavebné povolenie
(04. september 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí a studňa na pozemku parc.č. C KN 3273/1 v katastrálnom území Terchová (Pod Brehom)
Stavebné povolenie
(28. august 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva pod č. OU-ZA-OOP4-2014/018991/SCH zo dňa 31.07.2014
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.