Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
44.38 kB
Dátum zverejnenia:
07. november 2017
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prístrešok na pozemku C KN parc.č. 697/18, 697/17 v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
47.20 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2017
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka, ČOV k rekreačnej chalupe na pozemkoch parc.č. C KN 7857/5, 7857/7, 17235 v k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní nového návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Veľkosť:
48.16 kB
Dátum zverejnenia:
31. október 2017
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie o podaní nového návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 ako líniová stavby na pozemkoch v katastrálnom území Belá a Lutiše
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
57.51 kB
Dátum zverejnenia:
31. október 2017
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Dátum zverejnenia:
27. október 2017
 Obľúbený
Oznámenie o prerušení územného konania
Veľkosť:
51.35 kB
Dátum zverejnenia:
27. október 2017
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie o prerušení územného konania vo veci územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 6546 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
25. október 2017
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia
Veľkosť:
175.39 kB
Dátum zverejnenia:
25. október 2017
Počet stiahnutí:
27 x
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová -Pod Rozsutcom - rekonštrukcia NN siete
Dátum zverejnenia:
18. október 2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
205.66 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2017
Počet stiahnutí:
47 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Veľkosť:
89.23 kB
Dátum zverejnenia:
13. október 2017
Počet stiahnutí:
42 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením vodnej stavby " Terchová - vodovod Podubenec" na parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
11. október 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
477.54 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2017
Počet stiahnutí:
56 x
Rozhodnutie o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vedené pod č. C-245/2015 zo dňa 13.09.2017
Oznámenie Okresného úradu Žilina o odvolaní a výzva na vyjadrenie
Veľkosť:
150.70 kB
Dátum zverejnenia:
10. október 2017
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
80.72 kB
Dátum zverejnenia:
03. október 2017
Počet stiahnutí:
42 x
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. október 2017
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Veľkosť:
32.80 kB
Dátum zverejnenia:
03. október 2017
Počet stiahnutí:
48 x
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Horská osada Tižinka - doplnenie" vypracované spracovateľom-Mgr.Erikou Kočickou,PhD, Zvolen
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
76.49 kB
Dátum zverejnenia:
03. október 2017
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku C KN parc.č. 8515/1 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
02. október 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
60.31 kB
Dátum zverejnenia:
02. október 2017
Počet stiahnutí:
50 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 3807/1 v katastrálnom území Terchová , lokalita Gažovia.
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
343.05 kB
Dátum zverejnenia:
27. september 2017
Počet stiahnutí:
44 x
Rozhodnutie pod č. C-345/2015 zo dňa 12.09.2017 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
465.43 kB
Dátum zverejnenia:
27. september 2017
Počet stiahnutí:
48 x
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 06.07.2017 vedené pod č. C-245/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
506.54 kB
Dátum zverejnenia:
27. september 2017
Počet stiahnutí:
37 x
Rozhodnutie pod č . C 237/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia:
05. september 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
634.54 kB
Dátum zverejnenia:
05. september 2017
Počet stiahnutí:
58 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2017/027237-003/Kri zo dňa 21.08.2017
Dátum zverejnenia:
25. august 2017
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
115.38 kB
Dátum zverejnenia:
25. august 2017
Počet stiahnutí:
49 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - elektrická NN prípojka k zamýšľanej novostavbe rodinného domu na C KN parc.č.250/5, 251/1, 251/2, 251/10, 251/11 a 251/12 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
23. august 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
38.43 kB
Dátum zverejnenia:
23. august 2017
Počet stiahnutí:
53 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download