Odpočet volebného programu Jozefa Dávidíka 2018 – 2022

Odpočet volebného programu Jozefa Dávidíka 2018 – 2022

Na jeseň 2018 som pred vás, vážení spoluobčania, predstúpil s volebným programom Dorobiť rozrobené. Aj napriek krajne zložitému obdobiu, keď počas trvania môjho mandátu starostu obce dva roky vyčíňala pandémia, môžem otvorene konštatovať, že svoj volebný program som z rozhodujúcej časti zrealizoval. Vďaka spoločnému úsiliu, veľkej obetavosti a vynaloženej energii Terchová čas pandémie zvládla dôstojne a so cťou. Dokonca sme ako jedno z mála miest a obcí na Slovensku v rokoch 2020 a 2021 neprerušili konanie našich veľkých akcií – Cyrilometodských a Jánošíkových dní. Chcem zdôrazniť, že počas môjho výkonu funkcie starostu Terchovej pritieklo do obce cez kvalitne spracované projekty viac ako 3 460 000,- eur. Celý odpočet môjho volebného programu za roky 2018 – 2022 si môžete prečítať v tomto článku.

Úrad bližšie k občanovi

 • zlepšila sa a zefektívnila práca na obecnom úrade a motivovanie pracovníkov
 •  dôslednejšie sa kontrolovala a vyhodnocovala činnosť pracovníkov obecného úradu

Financovanie

 • plnohodnotne sa využíval reálny rozpočet obce
 • zlepšil sa výber daní

Školstvo

 • boli zveľadené priestory školy a škôlky na všetkých pracoviskách, aby sa terchovské deti mohli vzdelávať a vyrastať v čo najlepších  podmienkach
 • zvýšila sa kapacita MŠ Gregušovia, boli vybudované nové dve triedy s kapacitou 40 detí
 • zmodernizovala sa jedáleň a kuchyňa ZŠ s MŠ ústredie a ZŠ s MŠ Gregušovia (nad rámec volebného programu)
 • zrekonštruovalo sa multifunkčné ihrisko ZŠ ústredie (nad rámec volebného programu)
 • bola obnovená počítačová učebňa ZŠ ústredie aj ZŠ Gregušovia (nad rámec volebného programu)
 • rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Gregušovia  (nad rámec volebného programu)

Cestovný ruch, kultúra, šport, mládež

 • aktívne prezentovanie obce doma i v zahraničí s cieľom všestranne podporovať rozvoj cestovného ruchu
 • rozvinula sa aktívna spolupráca s podnikateľmi v obci
 • vybraný poplatok za ubytovanie sa vrátil do turizmu
 • využívali sa výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov pre potreby rozvoja cestovného ruchu
 • všestranná  podpora kultúrnych a športových aktivít, využívanie zápisu prvku Terchovská muzika do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO
 • dôstojné zorganizovanie jubilejného 30. ročníka Cyrilometodských dní  a pripomenutie si 70. výročia posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda (2019)
 • pokračovala úzka spolupráca s farským úradom
 • dôstojné pripomenutie si 440. výročia prvej písomnej zmienky o obci (2020)
 • dôstojné zorganizovanie jubilejného 60. ročníka Jánošíkových dní (2022)
 • všestranné podporovanie športových klubov reprezentujúcich obec
 • finančné podporovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže
 • podporovanie činnosti a aktivít starších spoluobčanov
 • podporovanie spolupráce so spolkami a záujmovými združeniami (SZŤP, jaskyniari, hasiči, holubiari, rybári a iní)
 • bol otvorený Symbolický dom Juraja Jánošíka v osade Jánošovia (nad rámec volebného programu)
 • oprava chodníka a podstavca sochy Juraja Jánošíka (nad rámec volebného programu)
 • oprava a údržba turistických chodníkov a cyklotrás (nad rámec volebného programu) 
 • je pripravená výstavba workovtového Ihriska Pod bôrami – Sihla (nad rámec volebného programu)  
 • rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
 • zmodernizovala sa obecná knižnica a boli vydané hodnotné publikácie
 • prvok Jánošíkovská tradícia bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
 • Terchová sa stala aktívnym členom Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda 
 • aktívna participácia na dokončení cyklotrasy Žilina – Terchová

 

Čistota a poriadok

 • pravidelný odvoz a likvidácia odpadu
 • systematické čistenie celej obce (leto, zima)
 • dôsledná údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev
 • úprava a zjednotenie miest separovaného odpadu a jeho pravidelný odvoz
 • zlepšil sa zber komunálneho odpadu, boli vybudované stojiská pre nádoby na odpad
 • nákup kompostérov do každej domácnosti k zhodnoteniu biologického odpadu v obci (nad rámec volebného programu)

Výstavba a rozvoj obce

 • vybudovanie chodníka Tiesňavy, Štefanova – Vrátna (je spracovaná štúdia)
 • vybudovanie chodníka pri ceste III. triedy Terchová – Krížove mláky (je vypracovaná projektová dokumentácia, vybavuje sa stavebné povolenie)
 • vybudovanie oddychovej zóny v centre obce pod sochou Juraja Jánošíka a v lokalite Oblaz (je spracovaná štúdia)
 • oprava chodníkov pri starom cintoríne (oprava sa bude realizovať pri rekonštrukcii cesty II. triedy, ktorú zabezpečuje VUC Žilina)
 • vypracovanie nového územného plánu obce (v štádiu spracovávania)  
 • komplexná rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska (bola spravená kompletná modernizácia s prístavbou, vybudovali sa parkovacie plochy, zateplili byty v zdravotnom stredisku)
 • Denné centrum  pre seniorov, ktorého nové priestory vznikli v zrekonštruovanom zdravotnom  stredisku (poskytovanie sociálneho  poradenstva  a zabezpečovanie záujmovej činnosti pre seniorov)
 • rekonštrukcia mostov na miestnych komunikáciách (je vypracovaná projektová dokumentácia mostov: Vyšní Repáňovia, Na Vŕšok, Biely Potok – Dávidíkovia)   
 • oprava miestnych komunikácií (priebežne sa opravovali)
 • rekonštrukcia amfiteátra Nad bôrami (pripravuje sa modernizácia, Rada partnerstva – obce Terchovskej doliny – odsúhlasila dotáciu vo výške 1, 9 milióna eur)
 • dobudovanie kanalizácie v centre obce – Ďurkov laz  (na technickom riešení výstavby kanalizácie sa spolupracuje s vodárenskou spoločnosťou SEVaK Žilina)
 • dobudovanie verejného vodovodu do niektorých osád  (je vypracovaná realizačná projektová  dokumentácia + stavebné povolenie – osada Šparengovia)
 • vybudovanie futbalových šatní (v štádiu rozostavania)   
 • rekonštrukcia, rozšírenie a dobudovanie miestneho rozhlasu (priebežne sa realizuje)
 • rekonštrukcia a dobudovanie kamerového systému  (priebežne sa realizuje)
 • príprava a realizácia rozvodu káblovej TV na internetizáciu (prebieha realizácia firmou BLUENET, so Slovak Telekom príprava novej optickej siete)
 • zrekonštruovanie Domu smútku na starom cintoríne (začala sa výstavba nového Domu smútku)
 • dokončenie nového cintorína (dom smútku skolaudovaný v prevádzke, je vypracovaná projektová dokumentácia pohrebiska)
 • vybudovanie detského ihriska (vybudovali sa detské ihriska pri ZŠ ústredie, MŠ Gregušovia, v oddychovom Parku A. F. Kollára)
 • položením novej krytiny bola zrekonštruovaná strecha Kultúrneho domu Andreja Hlinku (je spracovaná a poslaná eurofondová žiadosť na komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu)
 • na dobudovanie infraštruktúry boli využívané výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov

Jozef Dávidík
v. r.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články