Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Terchová

Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Terchová

Obec Terchová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová.

Písomnú žiadosť a požadované doklady je potrebné poslať poštou alebo osobne odovzdať v podateľni:

 • Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96,01306 Terchová

Termín uzávierky prihlášok je 10. októbra 2023 o 15.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, získanie požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo v študijnom odbore vzdelávania a v príslušnom študijnom programe (zákon č. 138/20 19 Z. z. vyhláška MSVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§ 39 zákona č. 138/2019 Z. z.) 
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona ě. 596/2003 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilost‘ (§ 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019),
 • bezúhonnosť (§ 15 ods. 1 zákona ě. 138/2019),
 • ovládanie štátneho jazyka (§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s počítačom, 
 • občianska a morálna bezúhonnosť - osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú školu (cca 4 strany),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie 
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/20 19,
 • písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v PDF na stiahnutie:

 

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články