Tabuľa 3 – Lesy

003 info tabula

Scroll for english version

Prevládajúce spoločenstvá v Národnom parku Malá Fatra tvoria lesy. Ich rozloha bola v minulosti  vyššia, no s príchodom valašskej kolonizácie sa zredukovala. Lesy boli klčované a vypaľované, čím vznikli plochy pre pasenie hospodárskych zvierat, predovšetkým oviec.

Funkcia lesov je nenahraditeľná. Okrem známej produkcie kyslíka sú to niektoré opomenuté vlastnosti. Druhovo rôznorodý les, s vyvinutým podrastom a mŕtvym drevom má nenahraditeľnú schopnosť zadržiavať v krajine vodu. Nemenej dôležitou je aj protierózna funkcia. Jej význam plnohodnotne doceníme vtedy, keď poznáme náročnosť tvorby pôdy. Z časového hľadiska ide o dlhodobý proces, v horských klimatických podmienkach trvajúci storočia. Odlesnené plochy sú veľmi náchylné na vodnú eróziu. Dochádza k vyplavovaniu pôdy, čo môže viesť až k obnaženiu materskej horniny. V takomto prostredí nie je schopná rásť žiadna vegetácia.

Niektoré aktivity vedúce k pôdnej erózii: lesohospodárska činnosť (približovanie dreva, výstavba lesných ciest), nadmerná turistika, jazda na terénnych motocykloch a podobne.

Napriek vysokej lesnatosti je v území Národného parku Malá Fatra len nepatrné percento prirodzených či prírodných lesov. Ich posledné fragmenty sa zachovali len vďaka ťažkej dostupnosti na niektorých lokalitách. Na miestach ich výskytu sa pred niekoľkými desaťročiami vyhlásili rezervácie v snahe zachovať toto jedinečné prírodné dedičstvo. K najcennejším patrí Národná prírodná rezervácia (NPR) Šrámková, NPR Šútovská dolina, NPR Bránica či NPR Kľačianska Magura.

Naopak, takmer 25% sú lesy hospodárske, ich prvoradým účelom je teda produkcia dreva. Ak si však uvedomíme poslanie národných parkov, ktorým je ochrana a zachovanie prírodného dedičstva, potom je prítomnosť hospodárskych lesov absurdná.

3 1Vedeli ste?

Aj v Malej Fatre v minulosti existovali úzkorozchodné železnice, uľahčujúce lesohospodársku činnosť. Hoci svojou dĺžkou nemohli konkurovať dôkladnému systému úvraťových železníc na Kysuciach a Orave (Vychylovka, Oravská Lesná), napriek tomu významne dopomohli k zničeniu miestnych pralesov. Nachádzali sa v Sučianskej doline a v Hoskore. Ich dĺžka dosahovala necelých 9 km.

 

Panel 3 – Forests

Malá Fatra National Park consists mainly of forest communities. In the past this extremely coordinated system covered much more land than it does today. But with the arrival of the vlachs to our regions, the number of square meters occupied by the trees was getting lower and lower. The forests were grubbed and burned out in order to create land for sheep grazing.

Forests are irreplaceable. Not only they produce oxygen, they also have some other attributes which often tend to be forgotten about. A complex forest system with various tree species, undergrowth and deadwood in forests can´t be replaced easily as it has the very important ability to keep water. The anti-erosion function is very relevant too. We only can really appreciate its being when we can understand what a long and difficult process the earth creation is. If we talk about the mountains for example, the earth creation could take hundreds of years due to the climatic conditions. Deforested lands tend to be erosive quite easily. The earth is being depleted which could result in a complete uncovering of the base rock itself. In such conditions no vegetation can grow.

Which activities can lead to erosion?

3 2Activities in the forests (grubbing, building of roads in the forests), too much tourism, motorcycles etc…
Although you would state a rich forest coverage in Malá Fatra National Park, only a small percentage is a natural forest. The last really natural and original parts are still here only because some locations are hard to access. A few decades ago they had been pronounced to natural reserves in order for this extraordinary heritage to be kept and to remain. The most precious ones are Nature reserve  Šrámková, Nature reserve Šútovská dolina, Nature reserve Bránica or Nature reserve Kľačianska Magura.

And then, on the other hand, nearly 25% of forests are considered to be suited for more economic purposes, which means that their task is to be a wood producer. But if we think about the idea and message of National parks which shall protect and keep the natural heritage than having a forest for industrial purposes is nothing but absurd.

Did you know?

In the past, there were narrow gauge railways in Malá Fatra, which made the work in forests easier. Even though they could not compete with the solid system of a switchbag (zig zag) in the regions of Kysuce and Orava (Vychylovka, Oravská Lesná) they contributed massively to a devastation of local wildwood. They were situated in the valley of Sučany and in Hoskor and were approximately 9 km long.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články