Tabuľa 4 – Život v lesoch - sovy

004 info tabula

Scroll for english version

Pralesy či prírodné lesy sú neobyčajne bohaté na výskyt rastlinných a živočíšnych druhov. Keďže väčšina značených turistických chodníkov v národnom parku prechádza lesom, dostávame jedinečnú príležitosť obdivovať obyvateľov ich zákutí. Niektoré druhy patria k ľahko pozorovateľným, iné budú od nás vyžadovať skúsenosti a veľa pozornosti.

Lesnými obyvateľmi sú aj niektoré sovy. Žijú skrytým spôsobom, no ich prítomnosť môže odhaliť aj menej skúsený návštevník. Horským druhom je sova dlhochvostá (Strix uralensis). Ide o našu druhú najväčšiu sovu. Viazaná je na staré, zachovalé bučiny prípadne zmiešané lesy. Preto ju v území neobjavíme všade. Iným druhom je kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), najmenšia sova Eurázie. Navzdory svojmu drobnému vzrastu je aktívnym lovcom, ktorý v lese chytá drobné cicavce, spevavce i väčší hmyz. Kuvičok je aktívnym lovcom aj počas dňa. Okrem uvedených  druhov sa v tunajších lesoch môžeme započúvať do tajomného volania sovy lesnej (Strix strix) a kuvika kapcavého (Aegolius funereus). V nižších polohách s bralnatým reliéfom natrafíme na monotónne húkanie najväčšej sovy – výra skalného (Bubo bubo). Počas tichých nocí sa jeho hlas nesie na veľké vzdialenosti, neraz do dedín. Hlasy sov sú súčasťou príchodu jari, kedy sa ozývajú najviac.

Okrem uvádzaných druhov žijú v oblasti ďalšie 3 druhy. Myšiarka ušatá (Asio otus) sa bežne vyskytuje v predhorí. V poľnohospodárskej krajine využíva na hniezdenie remízky a vetrolamy. Existujú však ďalšie 2 druhy, ktorých výskyt je viazaný výslovne na človeka. Ide o plamienku driemavú (Tyto alba) a kuvika plačlivého (Athene noctua). Tieto dnes už veľmi vzácne sovy  hniezdia len ojedinelo a to v stavbách, ako sú senníky či maštale. Častejšie sa vyskytovali v blízkosti hospodárskych dvorov s chovom dobytka, oviec a ošípaných, kde mali hojnosť potravy v podobe hlodavcov. 4 1Vplyvom deratizácie, aj masovým používaním jedov v poľnohospodárstve, spoločne s postupným zánikom hospodárenia sa nenávratne z okolia NP Malá Fatra vytratili.

Vedeli ste?

Sovy lietajú nehlučne. Ich perie je pokryté jemným páperím, pri rozrážaní vzduchu počas letu nevzniká takmer žiadny hluk. Je to stratégia umožňujúca úspešný lov nočných živočíchov -  hlodavcov či hmyzožravcov. Nie je pravdou, že sú výslovne nočné živočíchy. V čase rozmnožovania je možné zaznamenať ich aktivitu počas dňa. Sovy si nestavajú hniezda. Na hniezdenie využívajú dutiny v stromoch, hniezda krkavcovitých vtákov, skalné rímsy či zlomy mohutnejších stromov.

Vedeli ste?

Naši predkovia verili povere, že hlas kuvika privolával smrť. Ozýval sa v nočných hodinách v blízkosti domov zomierajúcich ľudí. Pochopiteľne, príčina  nočnej „návštevy“ pri chorom človeku má svoje vysvetlenie. V minulosti sa podľa zvykov nechávalo v izbe chorého človeka svietiť svetlo celú noc. Často krát to bol jediný zdroj svetla v celej dedine v nočných hodinách, keďže verejné osvetlenie neexistovalo. Svetlo priťahovalo nočný hmyz. No a ten je potravou  pre kuvika. Malá, pomerne nenápadná sova mala dobrú príležitosť na získavanie potravy a preto sa pri takomto dome zdržiavala. Jej hlas v podobe pôôôôôjď – pôôôjď si ľudia vysvetľovali tak, že volá chorého človeka do hrobu.

 

Panel 4 – Life in forests - owls

Wildwood as well as natural forests show us a really rich flora and fauna. The paths and nature walks in the National park mostly lead us through the forest so we have a perfect opportunity to admire many species having their home there. Some of them you notice quite easily but there are also different kinds where you really have to be patient and have your eyes open.

Some owl species like living in forests. Although they tend to hide you can realize that they are near you and admire them even if you are rather unexperienced. Our second biggest owl is the ural owl (Strix uralensis). Concentrate your sight at older well-preserved beech wood to see it or visit mixed forests. That's why you won't see this owl anywhere. Another species is the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum), the smallest Eurasian owl. Even though it is of a small size it can prey really actively. It looks for small mammalians, songbirds or bigger insects. Pygmy owl often preys also during the day. In forests we often can listen to mysterious songs of the brown owl (Strix strix) and boreal owl (Aegolius funereus). Coming down to a lower height above the sea level you could “bump into” our biggest owl – the Eurasian eagle owl (Bubo bubo). When the night is silent you hear its hooting even if you are far away as often the village people do. Owls use to announce spring, in this period you can hear them very often.

4 2Except for the species mentioned above, 3 further species live here. The long-eared owl (Asio otus) can be seen at the foothill. In an agricultural land, they use to nest in the windbreak areas. The 2 next species are kind of depending on humans when we talk about where they live - the barn owl (Tyto alba) and little owl (Athene noctua). These nowadays very precious species nest very rarely and if so, they use buildings such as hay-barns or stalls. They often appeared near farms with cattle, sheep or pigs because they could always find something to eat, especially rodents. In course of deratization and also due to massive poison usage on the farms they definitely left the Malá Fatra National park.

Did you know?

You don't hear an owl flying. Their feathers are like a very fine and soft coat. It doesn´t make any noise, not even if they are passing the air very fast. Having this strategy they prey with success also in the night. It is also a misbelief that the owls are night birds. Within the period of reproduction they tend to be more active during the day.  An owl doesn´t build nests. They stay in tree caves, in the nests of greycrows, on rock reliefs or in bigger broken trees.

Did you know?

Our forefathers believed that a pygmy owl sings to announce that somebody is going to die. You could only hear it in the night near those houses where somebody was dying. Of course there is a reason why a pygmy owl “visited” a sick person in the night. In the past, people used to let the light on in the room of a dying person. In many cases this was the only light in the whole village. There was no public lightning in those times though. Where light is, there usually are insects. And a pygmy owl tries to get them. A little owl that is not so visible tends to fly around such a house. Its song is a quite scary one because you hear it saying “Cooooome, coooooooome”. That´s why people used to believe the owl is calling the sick person on the other side.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články