KulTuristika - spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze

kulturistikaTerchovská galéria umenia

Návštevníci a obyvatelia Terchovej budú môcť od 1.7.2015 navštíviť novootvorenú Terchovskú galériu umenia, v ktorej sa budú pravidelne usporadúvať rôzne kultúrne podujatia a výstavy.

Galéria bola spolu s ďalšími, novými priestormi (knižnica, kultúrne stredisko) vybudovaná v nadstavbe. Domu cestovného ruchu a tradičnej kultúry v rámci tohto projektu. Slúžiť bude občanom a návštevníkom Terchovej. Okrem toho v Terchovej bude vytvorený Odborný portál cestovného ruchu, ktorý bude prezentovať región Malej Fatry všetkým potencionálnym návštevníkom.

 

Cieľ projektu: Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze.
Špecifické ciele projektu: podpora cezhraničnej spolupráce koordináciou prezentačných aktivít, tvorba nových produktov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom moderných informačných technológií, dobudovanie hmotnej infraštruktúry

Ústredná myšlienka a cieľ predkladaného projektu - Zvýšenie turistickej atraktívnosti zhodnotením potenciálu prihraničného územia intervenciami do infraštruktúry cestovného ruchu, kultúry a športu v obciach Terchová, Belá a Jaworze, sa opiera o tri dominantné tematické piliere:
1. Spoločná propagácia a marketing územia – tá sa dosiahne prostredníctvom viacerých propagačných a informačných nástrojov - spoločný výstavný stánok na medzinárodnej výstave cestovného ruchu (CR), kde budú distribuované propagačné letáky, prezentačné publikácie a uvedený prezentačný film spoločného
regiónu.

2. Zavádzanie moderných e-produktov do praxe v sektore CR – e-learningová aplikácia pre dištančné vzdelávanie pracovníkov a aktérov v oblasti CR pomôže zlepšiť ich pracovné kompetencie, prispôsobiť novým trendom a zvyšujúcim sa požiadavkám klientely. Odborný portál CR s databázou POI sa stane jednotným zdrojom informácií o dostupnej ponuke CR (ubytovacie, stravovacie zariadeniach a sprievodné služby), a o podujatiach a atrakciách v riešenej oblasti. V súvislosti s tým a rovnako aj v prípade spoločného marketingu budú významnú úlohu mať spoločné twinningové stretnutia, ktoré vnesú do celého procesu patričnú odbornosť a umožní sa na pôde tohto diskusného fóra zadefinovať tie najvýznamnejšie potreby, príležitosti a nedostatky a rovnako aj definovať adekvátne postupy a ich riešenia a účelne ich zapracovať do jednotlivých aktivít projektu.

3. Budovanie hmotnej infraštruktúry v partnerských obciach ako nových produktov CR, ktoré rozšíria existujúcu ponuku a budú stimulovať spotrebiteľský dopyt a tým zvyšovať aktívny zahraničný a domáci CR.

Na napĺňaní každého z týchto 3 pilierov sa podieľali všetci 3 partneri projektu a to buď realizáciou spoločných aktivít alebo realizáciou individuálnych aktivít, ktoré boli pre každého partnera jedinečné. Propagáciu a marketing zabezpečoval najmä poľský partner Jaworze. V rámci týchto aktivít bol vytvorený spoločný film, v ktorom sú odprezentované atrakcie a zaujímavosti o všetkých troch obciach. V dňoch 22. – 24. mája 2015 sa v poľskom Chorzowe uskutočnil veľtrh cestovného ruchu Atrakcje Regiónow, ktorého sa obec Terchová ako partner zúčastnila a propagovala prostredníctvom letákov a brožúr obec Terchová a blízke okolie.

Ďalšou dôležitou súčasťou projektu bolo zavedenie elektronických produktov do rozvoja cestovného ruchu. Obec Terchová v rámci tejto aktivity vytvorila Odborný portál cestovného ruchu s databázou POI bodov a databázou zariadení cestovného ruchu, ktorý umožní ostatným partnerov využívať ponúkané služby danej oblasti. Portál je vytvorený v šiestich jazykových mutáciách, aby oslovil maximálny počet potencionálnych záujemcov.

Najväčšou investíciou každého z partnerov bola samotná výstavba infraštruktúry zo zameraním na šport, kultúru a cestovný ruch. Obec Terchová sa rozhodla podporiť rozvoj cestovného ruchu a tradičnej kultúry Nadstavbou a prestavbou Domu rozvoja cestovného ruchu a tradičnej kultúry v Terchovej. Nadstavbou vznikli nové výstavne priestory, priestory knižnice, kultúrneho strediska, štúdia. Prestavbou sa sprístupnili priestory múzea pre bezbariérový prístup a upravili sa priestory domu tak, aby vyhovovali súčasným bezpečnostným normám a predpisom. Nové priestory budú slúžiť pre organizovanie kultúrnych podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu.

Zrealizovanie všetkých aktivít projektu prispeje k zvýšeniu atraktívnosti nielen obce Terchová, ale aj blízkeho regiónu a to najmä v oblasti cestovného ruchu.

Odborný portál cestovného ruchu

Informačná brožúra projektu

Inzercia

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články