Spoločne k poznaniu a ochrane prírody

spolupraca-eu oblaz 3Názov projektu: Spoločne k poznaniu a ochrane prírody
Vedúci partner: Obec Terchová
Hlavný cezhraničný partner: obec Třanovice (ČR) (www.tranovice.cz)
Prioritná os: Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia
Oblasť podpory:  Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
Kód pre oblasť prioritnej témy:  Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000)

Webová aplikácia náučného chodníka k rozhľadni Terchovské srdce

Východisková situácia
"Obec Terchová je obcou so 400 ročnou históriou. Popri Jánošíkovi výdatne pôsobí v Terchovej i fenomén prekrásnej prírodnej polohy v malebnej scenérii pohoria Malá Fatra. Z prírodného hľadiska má význam poloha vzhľadom na geomorfologické celky, hlavne pre priestorové rozmiestnenie zrážok, náveternosť svahov, dĺžku oslnenia povrchu, ale aj rozmiestnenie dopravnej infraštruktúry a iné. V rámci katastra obce má najväčší význam horský masív Malá Fatra. Táto tvorí prirodzenú horskú bariéru prevládajúcemu prúdeniu vetrov na Slovensku (západný až severozápadný) a spôsobuje tak zvýšený výskyt zrážok na jej náveternej strane, ktorý ovplyvňuje územie katastra obce Terchová. Taktiež oblasť Kysuckej vrchoviny, ktorá nepriamo zasahuje do katastra obce, vplýva na rozloženie a množstvo zrážok, smer a rýchlosť vetra a pod. Realizáciou projektu chceme zabezpečiť zvýšenia bezpečia územia pred povodňami, nakoľko svah v súčasnosti je čiastočne vyrúbaný a je nutné opätovne zalesnenie, aby nedošlo k zosuvom pôdy a je nutné zachytávanie vody porastom. Náučný chodník má priblížiť obyvateľom a turistom krásy Terchovskej prírody, upozorniť na jej špecifiká a samotná rozhľadňa bude prístupná všetkým, nakoľko nie všetci môžu vystúpiť na kopce Malej Fatry. Takto sa obyvateľom ponúkne krása prírody Terchovej. Zároveň výsadbou rôznych drevín chceme dosiahnuť  tvar srdca „Terchovské srdce“, ktoré tak poukáže, že zalesňovanie je potrebné ako jedna z možnosti protipovodňových opatrení a je možné tieto opatrenia realizovať aj spôsobom, ktorý poukazuje na charakter regiónu a jeho prednosti. Krása a jedinečnosť prírody tak sama vytvorí v rôznych ročných obdobiach úkaz blízky regiónu bez ťažkých zásahov na vybudovanie protipovodňových opatrení.

Hlavný cieľ projektu:
Podpora zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu Terchovskej doliny a regiónu povodia Stonávky prostredníctvom podpory inakosti protipovodňových opatrení a budovaním náučných chodníkov s využitím skúsenosti oboch partnerov projektu

Špecifické ciele projektu:
"V rámci projektu máme zadefinované dva špecifické ciele:
1. Realizácia protipovodňových opatrení výsadbou novej zelene a rekultiváciou lesa a podpora ochrany a poznania prírody oboch regiónov vybudovaním náučných chodníkov s rozhľadňou u VP a prístreškami u HCP
2. Vytváranie a prehĺbenie väzieb medzi obyvateľmi oboch obcí prostredníctvom spoznávania prírody, jej ochrany a využitia prírodných danosti oboch regiónov"    

Popis aktivít projektu:
Popis aktivity vedúceho partnera - Terchová 

1.Vybudovanie náučného chodníka s rozhľadňou
V rámci aktivity vybudujeme náučný chodník už po existujúcom lesnom chodníku. Tento bude doplnený o informačné tabule, ktoré budú približovať faunu a flóru v Terchovskej doline. Tabule budú pevne osadené, budú obsahovať popis a fotografie. Chodník bude bezbariérový, čím chceme umožniť prístup do Malej Fatry aj imobilným turistom, mamičkám s malými deťmi. Zároveň bude možnosť využívania chodníka žiakmi základnej školy v Terchovej a okolitých obcí ako škola v prírode a na hodiny biológie. Výmenné pobyty ukážu žiakom a obyvateľom partnerskej obce faunu a flóru Terchovej. Náučný chodník bude doplnený o rozhľadňu na vrchole, aby ľudia mali motiváciu vystúpiť na vrch kopca. Samotná rozhľadňa bude umiestnená na mieste, kde vo filme ""Jánošík"" bola umiestnená šibenica. Rozhľadňa bude mať základné piliere umiestnené na každú svetovú stranu a zároveň ramena budú tvoriť pomyselnú šibenicu. Vybudovaním náučného chodníka a postavením rozhľadne sa podporí zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. V rámci aktivity bude v rámci stránky obce Terchovej vytvorená časť, ktorá sa bude venovať propagácii náučného chodníka, vytvorí sa prehľad fauny a flóry v regióne a zároveň sa budú propagovať protipovodňové opatrenia, ktoré sa budú realizovať. Využijú sa skúsenosti HCP s obnoviteľnými zdrojmi, ktorých možnosti využitia budú popísané na tejto stránke.
Zároveň v rámci aktivity bude v rámci webu vytvorená webová aplikácia, ktorá bude prinášať informácie o faune a flóre v regióne, o protipovodňových opatreniach a obnoviteľných zdrojoch. Zverejnené informácie budú aj od HCP, nakoľko aj u HCP bude vytvorená podobná webová aplikácia. Táto aplikácia bude spracovaná na náklady VP."  

2. Výsadba zelene a rekultivácia lesa
V rámci aktivity sa bude realizovať nová výsadba zelene - lesa. Ide o miesto pod rozhľadňou, nakoľko toto miesto muselo byť vyrúbané z dôvodu napadnutia dreviny škodcom, je potrebná rekultivácia lesa. Všetky práce spojené s rekultiváciou si zabezpečí obec vlastnými zamestnancami. Predmetná výsadba má podporiť opatrenia proti povodniam v regióne Terchovskej doliny, nakoľko výrub lesov podporuje rýchlejšie stekanie vody do rieky Varínka a žiadna voda nezostáva na kopcoch. Nová výsadba lesov má napomôcť k protipovodňovým opatreniam v regióne. Výsadba zelene má byť podporená vysadením rôznych stromov do tvaru srdca, vzniklo by tak pomyselné ""Terchovské srdce"", ktoré by občanom a všetkým návštevníkom pripomínalo potrebu ochrany prírody, aby sa zachovala krása regiónu. ""Terchovské srdce"" bude vytvorené z výsadby smrekovca opadavého a ostatná výsadba prebehne z inej dreviny, ktorým bol pokrytý kopec pred výrubom. Rekultivácia lesa prispeje tak k ochrane obyvateľov, ich majetku, nakoľko zrážky budú čiastočne zachytené v lese a neprídu pri veľkých dažďoch prívalové vody. Táto aktivita je na podporu protipovodňových opatrení pred povodňami, ktoré zažila Terchová v tomto roku."  

3.  Spoločné stretnutia partnerov
U VP sa uskutoční stretnutie pri príležitosti otvorenia náučného chodníka a rozhľadne. Realizovaná výsadba poukáže na nutnosť obnovy lesov ako potreba pred povodňami a zároveň vysadenie stromov do ""Terchovského srdca"" poukáže na možnosť realizácie opatrení aj zaujímavými spôsobmi vyzdvihujúc prednosť regiónu.
Zároveň sa počas realizácie uskutoční exkurzia žiakov z Třanovíc v Terchovej, kde sa priblíži fauna a flóra v Terchovej, bude sa aplikovať výučba v prírode. Žiakom sa poukáže na potrebu výsadby lesa, ako protipovodňového opatrenie.
V rámci aktivity sa uskutoční stretnutie v Třanoviciach, kde bude predstavená možnosť využitia obnoviteľných zdrojov, predstaví sa náučný chodník a zároveň sa predstavia realizované protipovodňové opatrenia u HCP. U rybníkov, ktoré sú jedným z opatrení na záchyt vody v obci, sa budú prezentovať vybudované 2 pozorovacie prístrešky, jeden z nich priamo na vodnej hladine, aby bola zabezpečená ochrana vodnej fauny a flóry, ale bez zásahu do nej. Tretí prístrešok na náučnom chodníku poskytne výhľad na panorámu Těšínských Beskyd."

Popis aktivit hlavního přeshraničního partnera – Obec Třanovice:

1. Vybudování naučné stezky s přístřešky

V rámci aktivity byla vybudována naučná stezka s info tabulemi, panoramatickou tabulí a interaktivními tabulemi. Naučná stezka je doplněna lavičkami, cyklo stojany a odpadkovými koši. Tato stezka se bude využívat i k učení v přírodě, čímž se bude pokračovat v projektu Zeleného centra a vybudované galerie obnovitelných zdrojů energie. Naučnou stezkou se dosáhne dalšího vzdělávání a možnosti poznání přírody. Tak bude moci být aplikováno i nové vzdělávací téma pro exkurze: hospodaření s vodou v krajině. Část trasy naučné stezky již existovala, ale vyžadovala v rámci projektu úpravu. Další část je nově vybudována, jde o mlatový chodník, což znamená, že se používají přírodní materiály – kámen, na dvou místech je vybudována nová lávka. V obci byl v roce 2014 vytvořen nový rybník, který slouží jako podpora proti povodním. Aby byla zabezpečena čistota a nenarušení fauny a flóry tohoto rybníku, je zde vybudován pozorovací přístřešek jako molo na vodě. Další přístřešek je vybudován u obnovených Kapplových rybníků na toku Mušalec na pevném břehu a třetí přístřešek, který poskytne výhled na panorama Těšínských Beskyd, stojí na vyvýšeném místě podél naučné stezky. Jeho využití je vhodné i za nepříznivého počasí, je zde instalována panoramatická mapa.

Na webových stránkách obce je vytvořena webová aplikace přinášející informace o fauně a flóře regionu a obnovitelných zdrojích. Zároveň jsou zde zveřejněny informace i o obci Terchová. 

2. Společné setkání obou partnerů
U vedoucího partnera v Terchové se uskutečnilo dne 18. 9. 2015 setkání s prohlídkou naučné stezky a rozhledny včetně výsadby dřevin a keřů. Realizovaná výsadba poukázala na nutnost obnovy lesů jako opatření před povodněmi a zároveň vysazení stromů do tvaru „Terchovského srdca“ ukázalo na možnost realizace opatření i zajímavým způsobem vyzdvihujícím přednost regionu. Zároveň se uskutečnila také exkurze žáků ze ZŠ Třanovice v Terchové, kde jim v místní škole byla přiblížena fauna a flóra zdejšího regionu formou výuky v přírodě. Žáci byli seznámeni s potřebou výsadby lesa jako protipovodňového opatření. 
V rámci aktivity se uskutečnilo 25. 9. 2015 setkání v Třanovicích pro děti i dospělé návštěvníky z Terchové, kde bylo prezentováno využití obnovitelných zdrojů energie, naučná stezka a realizace protipovodňových opatření. U rybníků, které jsou jedním z opatření na záchyt vody v obci, byly představeny dva vybudované pozorovací přístřešky, jeden z nich přímo na hladině vody, aby byla zabezpečena ochrana vodní fauny a flóry, ale bez vnějšího zásahu. Návštěvníci si vyzkoušeli i třetí přístřešek na naučné stezce, poskytující krásný výhled na panorama Těšínských Beskyd.

O aktivitách partnera obce Třanovice (ČR) sa dozviete na www.tranovice.cz

Tabule náučného chodníka obce Třanovice
Sprievodca náučným chodníkom

Video (František Mucha)

Reportáž TV Markíza - video s názvom: Terchová z vtáčej perspektívy

Fotografie

oblaz 1
oblaz-vyhliadka
oblaz 2
oblaz 3

Informácie budeme priebežne dopĺňať

https://www.youtube.com/watch?v=VN5aQFr6wb8

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články