Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej

rekonstrukcia-ms

Obec Terchová realizuje projekt s názvom „Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Obcou Terchová a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.6.2018 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021L051-221-10).

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ v Terchovej
Kód projektu v ITMS2014+: 302021L051
Miesto realizácie: Obec Terchová
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ:2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
NFP:  maximálne do výšky 393 272,91 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je nadstavba a dispozičné úpravy súčasného objektu MŠ (elokované pracovisko v areáli ZŠ) v obci Terchová, miesto realizácie projektu jeobec Terchová – okres Žilina – Žilinský kraj – Slovenská republika.

Hlavným cieľom projektu je: "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy v Terchovej".

Špecifické ciele projektu sú:

  • Rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
  • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články