Tabuľa 7 – Vodné toky

007 info tabula

Scroll for english version

Vodné toky a ich brehové porasty predstavujú dôležitý krajinný prvok. Pokiaľ nie sú výraznejšie pozmenené človekom, regulujú využívanie vody v krajine. Prispievajú k zmierňovaniu povodní, keď vo svojich meandroch spomaľujú prietok a umožňujú zadržiavanie vody v priľahlej riečnej nive. Systém napomáha dotácii podzemných vôd. Riečna niva v čase prívalových dažďov vodu zadržiava, v suchých obdobiach ju uvoľňuje.

Ohrozenie vodných tokov

Mnohé toky boli s postupným osídľovaním, predovšetkým koncom 20. storočia výrazne pozmenené. Ľudia rieky regulujú v snahe získať väčšie plochy pre svoje rôznorodé aktivity (poľnohospodárstvo, bývanie). Často krát pri tom neberú do úvahy skúsenosti predkov, ktorí poznali a rešpektovali silu vody. Ich skromné obydlia sa obyčajne nachádzali mimo zátopových oblastí. Dnes je situácia iná. Zástavba zasahuje neraz po korytá riek a potokov, ktoré je nutné regulovať. Popri týchto opatreniach sa vykonávali aj odvodnenia drenážami v povodí tokov. Povodňová vlna, znásobená   nevhodným lesným hospodárením si v dnešnej dobe vyberá krutú daň. V krajinách, kde si ľudia uvedomili riziká uvedených zásahov do vodných tokov sa tieto naprávajú finančne náročnými revitalizáciami.

V okolí Národného parku Malá Fatra sa nachádza niekoľko menších tokov, ale tiež dve rieky – Orava a Váh. Prirodzené, človekom nezregulované úseky potokov sa zachovali len v záveroch niektorých dolín. Ich krásu môžeme obdivovať napr. v Šútovskej, Sučianskej či Belskej doline, alebo v Dierach. Rieky Orava a Váh majú úseky s prírodným korytom len na niekoľkých málo miestach. K najatraktívnejším patrí lokalita Dierová na Orave a oblasť Strečnianskych meandrov Váhu.

Čo môžeme vidieť pri miestnych vodných tokoch

Vodné toky a ich okolie patria k druhovo najbohatším prírodným stanovištiam. Smerom od pramenísk po ústia druhová rozmanitosť rastie. Na pomerne chudobných horských potokoch hniezdi vodnár potočný (Cinclus cinclus). V skalných výklenkoch i pod mostnými konštrukciami si stavia charakteristické guľovité hniezdo z machu. Jeho prvé hniezdenie začína veľmi skoro, niekedy už koncom februára. Pri dostatku potravy môžu vodnáre úspešne vyhniezdiť až 3 krát v roku. Ich potravou je hmyz, ktorý zbierajú na dne tokov.

7 1Verejnosti známejším obyvateľom je tyrkysovo sfarbený rybárik riečny (Alcedo atthis). Zaujímavými sú jeho hniezdne nory. Ide o úzke, 50 – 70 cm dlhé chodbičky, ukončené hniezdnou kotlinkou. Vyhrabáva ich začiatkom hniezdnej sezóny v piesčitých brehoch tokov. Jeho prítomnosť  do značnej miery ovplyvňujú regulácie potokov, čím stráca možnosti na hniezdenie. Rybárik loví drobné rybky, na ktoré číha na vyvýšenom mieste nad vodnou hladinou. 

Vedeli ste?

Obrie hrnce, ktoré môžeme obdivovať na viacerých miestach v Dolných a Horných dierach vznikajú vírivým pohybom vody, v ktorej sa nachádzajú drobné kamienky. Tieto doslova vo vápencoch vybrúsia tvary, pripomínajúce veľké nádoby.

 

Panel 7 – Watercourses

The watercourses and streamside vegetation are a very important element for every land. If people don't tend to change them heavily, they are very useful as a natural water regulation. They help to avoid floods because the meanders enable to keep water in the back river flood-plain. The system also supports underground waters. The food-plain keeps water when storm rainfalls occur and releases it at times of drought.

Watercourses in danger

Many watercourses were changed in course of successive settlement, especially at the end of 20th century. People usually regulate watercourses in order to get more land for their activities (agriculture, living). They often forget to consider the experience of our forefathers who knew and respected the fact that water can show its power at unexpected moments. They lived simply and usually outside of the tidal land. But today everything is different. Houses are being built near watercourses and rivers and these must then be regulated. Drainage in river-basin is then just the next action. The flood wave, multiplied by an improper forest management, is taking its toll today. In countries where people realized how risky such interventions can be, these are now being repaired by revitalisations that are very intensive from the financial point of view.

National Park Malá Fatra is surrounded by a few smaller but also two big rivers – Orava and Váh. Natural parts of rivers without any regulation could remain only at the ends of some valleys. Their beauty can be admired for example in the valleys Šútovská, Sučianska or Belská dolina or in Diery. Speaking about Orava and Váh, there are only few places with a natural stream-bed. One of the most attractive locations is Dierová in Orava and meanders Strečnianske meandre of the river Váh.

7 2What we can see near watercourses

The watercourses and their neighbourhood provide locations with a rich species mix. The farther from the spring area, the nearer to the variety of species. In the quite pure highland streams nests the white-throated dipper (Cinclus cinclus). It builds a typically round moss nest in rocks or under the bridges. The first nesting starts very early, sometimes at the end of February. If it finds enough food it can lay eggs 3 times a year. These dippers feed themselves with insects from the bottom of the rivers.

Maybe you would feel more familiar with the turquoise common kingfish (Alcedo atthis). It nests in very interesting locations; 50 – 70 cm long tunnels which end with the nest itself. The kingfish starts creating nests at the beginning of the nesting season in sandy sides of the rivers. Its presence is quite depending on the river regulation because if it is too regulated it is also impossible for the kingfish to create a nest there. It feeds itself with small fish – stands above the water surface and waits for the right moment to catch it. 

Did you know?

There are several places in Dolné Diery and Horné Diery where we can admire the so-called “pots”. Pots are created in course of water rotation. As there are little bricks in the water the cornstones are formed as big tops after a longer contact with these little bricks.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články