Obnova učební – ZŠ s MŠ Terchová

banner-obnova-ucebniObec Terchová 3.10.2019 podpísala zmluvu- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – na projekt:

Obnova učební – ZŠ s MŠ Terchová

Od podpisu zmluvy prebiehajú prípravné práce pre jeho realizáciu. Ako nevyhnutné je v prvom rade realizovať verejné obstarávanie na dodávateľov jednotlivých aktivít projektu.

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ s MŠ A. F. Kollára v obci Terchová. Hlavný cieľ projektu plne koreluje s Globálnym cieľom IROP preprogramové obdobie 2014-2020 prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľnýúzemný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Predkladaný projekt je v súlade s prioritnou osou 2 IROP a je upriamený natematický cieľ č. 10 a to konkrétne vytvorením vhodných podmienok na poskytovanie kvalitného vzdelávania v obecnej základnej škole. Projekt je zameraný naľahší prístup k pomôckam umožňujúcim efektívnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie a získavanie zručností pre žiakov na základnej škole. Projekt je zameraný namateriálno-technické vybavenie a rekonštrukciu učební (IKT, prírodných vied a jazykových učební) s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov a ich budúcom úspešnomuplatnení na trhu práce. Podstatnou náležitosťou v súčasnom vzdelávacom procese sú moderné didaktické pomôcky odpovedajúce rozvoju kľúčovýchkompetencií žiakov a taktiež úprava priestorov poskytujúcich miesto vhodný pre podnecovanie záujmu o informácie a vzdelanie zo strany žiakov. Po úspešnostitohto projektu by mali byť zlepšené vedomosti žiakov merané napr. pri Testovanie 5, Testovanie 9, PISA ako aj rozvíjaniu finančnej a čitateľskej gramotnosti aprepojenie teoretických poznatkov a praktických zručností by taktiež malo slúžiť ako dobrý základ pre uplatňovanie sa žiakov na trhu práce. Výsledkom úspešnéhoprojektu bude vytvorenie materiálno-technickej vybavenosti a renovácia štyroch učební a nákup didaktických pomôcok pre prírodovedné učebne.

Hlavné aktivity:

  1. Obstaranie vybavenia IKT učebne
  2. Obstaranie vybavenia IKT učebne "Struháreň"
  3. Didaktické pomôcky pre prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia)
  4. Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
  5. Obstaranie vybavenia jazykovej učebne "Struháreň"
  6. Stavebno-technické úpravy v IKT a jazykových učebniach

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:

Obnova učební – ZŠ s MŠ Terchová

Kód ITMS2014+:

302021J202

Prijímateľ:

00321699 - Obec Terchová

Partneri:

Riadiaci orgán: RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Sprostredkovateľský orgán: RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP

Názov fondu: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy/Vyzvania:

IROP-PO2-SC222-2016-13

Harmonogram realizácie aktivít
Fotodokumentácia
Opis projektu

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články