Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
275.08 kB
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
Počet stiahnutí:
124 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 k novostavbe rodinného domu na pozemku parc.č. C KN parc.č. 12799/2 a 17070 v kat. území Terchová, lokalita Huličiarovia.
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
249.69 kB
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rekreačný objekt, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/337 /z pôvodnej parc.č. C KN 16404/113/ v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o doručení verejnou vyhláškou
Veľkosť:
921.04 kB
Dátum zverejnenia:
03. marec 2017
Počet stiahnutí:
121 x
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X156/2016 zo dňa 13.02.2017 verejnou vyhláškou
Dátum zverejnenia:
02. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
290.52 kB
Dátum zverejnenia:
02. marec 2017
Počet stiahnutí:
134 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby
Veľkosť:
475.10 kB
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
Počet stiahnutí:
141 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby : Domová ČOV SX-P5,1 Horná Tižina zrealizovanej pri rodinnom dome na pozemkoch parc.č. KN C 1138/2, 1135, 17233 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania
Veľkosť:
1.51 MB
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
Počet stiahnutí:
128 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd AT6 na pozemkoch parc.č. KN-C 256/8, 256/4, 5875/2, 13404/5 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.51 MB
Dátum zverejnenia:
22. február 2017
Počet stiahnutí:
143 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová pod č. C 232/2015 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.50 MB
Dátum zverejnenia:
20. február 2017
Počet stiahnutí:
116 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom v k.ú. Terchová pod č. C232/2015
Dátum zverejnenia:
17. február 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.47 MB
Dátum zverejnenia:
17. február 2017
Počet stiahnutí:
108 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
975.88 kB
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
Počet stiahnutí:
127 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí, studne a žumpa" na pozemku parc.č. C KN 15054 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.38 MB
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
Počet stiahnutí:
141 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová č. ROEP TC C-287/2015
Dátum zverejnenia:
03. február 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
464.41 kB
Dátum zverejnenia:
03. február 2017
Počet stiahnutí:
124 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
25. január 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
532.59 kB
Dátum zverejnenia:
25. január 2017
Počet stiahnutí:
137 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
912.85 kB
Dátum zverejnenia:
24. január 2017
Počet stiahnutí:
136 x
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 156/2016 zo dňa 12.07.2016 formou verejnej vyhlášky
Dátum zverejnenia:
23. január 2017
 Obľúbený
Pozvánka : chodník pri ceste II/583
Veľkosť:
221.34 kB
Dátum zverejnenia:
23. január 2017
Počet stiahnutí:
165 x
Pracovné stretnutie vo veci zámeru : Chodník pri ceste II/583 Terchová v nadväznosti na stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. január 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
240.75 kB
Dátum zverejnenia:
13. január 2017
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8, 13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17044, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
12. január 2017
 Obľúbený
Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu
Veľkosť:
879.11 kB
Dátum zverejnenia:
12. január 2017
Počet stiahnutí:
146 x
Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu navrhovanej na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
Veľkosť:
660.34 kB
Dátum zverejnenia:
12. január 2017
Počet stiahnutí:
139 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - dodatočné povolenie vodnej stavby " Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku C KN parc.č. 5899 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
512.83 kB
Dátum zverejnenia:
05. január 2017
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
05. január 2017
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
182.50 kB
Dátum zverejnenia:
05. január 2017
Počet stiahnutí:
136 x
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - Biely Potok - Rekonštrukcia NN siete Štefankovia (9772)-líniová stavba na pozemkoch v kat. území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download