Hore

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.06 MB
Dátum zverejnenia:
03. január 2017
Počet stiahnutí:
132 x
Upovedomenie o začatí konania pod č. C 253/2015 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
28. december 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
88.28 kB
Dátum zverejnenia:
28. december 2016
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : " 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č.234 a l.č. 114" ako líniovej stavby na pozemkoch v katastrálnom území Terchová, Belá a Lutiše.
Dátum zverejnenia:
28. december 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
416.00 kB
Dátum zverejnenia:
28. december 2016
Počet stiahnutí:
144 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a poz.komunikácií o začatí stavebného konania stavby " Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová "
Dátum zverejnenia:
22. december 2016
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
336.39 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2016
Počet stiahnutí:
126 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. december 2016
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
592.33 kB
Dátum zverejnenia:
21. december 2016
Počet stiahnutí:
126 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
922.04 kB
Dátum zverejnenia:
21. december 2016
Počet stiahnutí:
149 x
Doručenie upovedomenia o začatí konania pod č. ROEP TC C 307/2015 zo dňa 02.11.2016 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
Dátum zverejnenia:
21. december 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
992.17 kB
Dátum zverejnenia:
21. december 2016
Počet stiahnutí:
124 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 v katastrálnom území Terchová
Doručenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
813.29 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2016
Počet stiahnutí:
103 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.12.2016
Dátum zverejnenia:
20. december 2016
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
358.39 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2016
Počet stiahnutí:
131 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu " Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby
Veľkosť:
166.44 kB
Dátum zverejnenia:
16. december 2016
Počet stiahnutí:
131 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania zlúčeného so zmenou stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8619/12 a 17238/49 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
12. december 2016
 Obľúbený
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
320.97 kB
Dátum zverejnenia:
12. december 2016
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 7853/19 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie
Veľkosť:
1.06 MB
Dátum zverejnenia:
09. december 2016
Počet stiahnutí:
127 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.11.2016 o nepriznaní za účastníkov konania
Dátum zverejnenia:
08. december 2016
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
240.82 kB
Dátum zverejnenia:
08. december 2016
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Regulácia brehu vodného toku Tižinský potok č.114" na pozemku parc.č. KN C 5899 v k.ú. Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.14 MB
Dátum zverejnenia:
08. december 2016
Počet stiahnutí:
112 x
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.17 MB
Dátum zverejnenia:
08. december 2016
Počet stiahnutí:
129 x
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-307/2015 zo dňa 25.11.2016 na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia:
01. december 2016
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
326.89 kB
Dátum zverejnenia:
01. december 2016
Počet stiahnutí:
127 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2033 na pozemkoch parc.č. C KN 280/7, 280/2, 280/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
21. november 2016
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
296.38 kB
Dátum zverejnenia:
21. november 2016
Počet stiahnutí:
122 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s.č. 2 s vytvorením dvoch samostatných bytových jednotiek na parc.č. C KN 1999/4 v katastrálnom území Terchová
Doručenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov
Veľkosť:
675.02 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2016
Počet stiahnutí:
138 x
Oznámenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou Okresného úradu Žilina pod č. OÚ-ZA-OOP4-2016/031747/SCH zo dňa 09.11.2016
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
120.79 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2016
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Terchová, Mláka : Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch intravilánu a extravilánu v katastrálnom území Terchová vrátane parc.č. C KN 9941/1, 9848/1, 9659/3 kat. územia Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.
Dátum zverejnenia:
10. november 2016
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1.18 MB
Dátum zverejnenia:
10. november 2016
Počet stiahnutí:
171 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia na pozemkoch parc.č. C KN 14052/2, 17077/1, 17077/13, 17077/8,13779/1, 13779/4, 13779/5, 13779/6, 13780/1, 13821/1, 17136/9 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download