Hore

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.57 MB
Dátum zverejnenia:
30. marec 2017
Počet stiahnutí:
186 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová pod č. C237/2015
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.38 MB
Dátum zverejnenia:
30. marec 2017
Počet stiahnutí:
173 x
Upovedomenie o začatí konania podľa §11 ods.1 zák. č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová pod č. C291/2015
Dátum zverejnenia:
29. marec 2017
 Obľúbený
Zverejnenie ponuky na odpredaj poľnohosp. pozemku
Veľkosť:
143.44 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2017
Počet stiahnutí:
172 x
Ponuka na odpredaj poľnohospodárskeho pozemku
Dátum zverejnenia:
23. marec 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
885.80 kB
Dátum zverejnenia:
23. marec 2017
Počet stiahnutí:
168 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP o povolení na osobitné užívanie vôd z ČOV typ AT6 v k.ú. Horná Tižina
Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. Terchová, k.ú. Horná Tižina
Veľkosť:
656.76 kB
Dátum zverejnenia:
22. marec 2017
Počet stiahnutí:
289 x
Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. Terchová, v k.ú. Horná Tižina vypracovaná spracovateľom Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.06 MB
Dátum zverejnenia:
14. marec 2017
Počet stiahnutí:
340 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová vedené Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pod č. C-272/2015 zo dňa 31.10.2016
Dátum zverejnenia:
13. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
770.92 kB
Dátum zverejnenia:
13. marec 2017
Počet stiahnutí:
178 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 pri rodinnom dome na pozemkoch KN-C 8570/2, 8570/3, 8570/5, 8565/3, 8565/2, 17257 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
275.08 kB
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
Počet stiahnutí:
174 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizácia a ČOV EKO 5 k novostavbe rodinného domu na pozemku parc.č. C KN parc.č. 12799/2 a 17070 v kat. území Terchová, lokalita Huličiarovia.
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
249.69 kB
Dátum zverejnenia:
10. marec 2017
Počet stiahnutí:
174 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rekreačný objekt, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/337 /z pôvodnej parc.č. C KN 16404/113/ v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o doručení verejnou vyhláškou
Veľkosť:
921.04 kB
Dátum zverejnenia:
03. marec 2017
Počet stiahnutí:
176 x
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X156/2016 zo dňa 13.02.2017 verejnou vyhláškou
Dátum zverejnenia:
02. marec 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
290.52 kB
Dátum zverejnenia:
02. marec 2017
Počet stiahnutí:
204 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby
Veľkosť:
475.10 kB
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
Počet stiahnutí:
171 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby : Domová ČOV SX-P5,1 Horná Tižina zrealizovanej pri rodinnom dome na pozemkoch parc.č. KN C 1138/2, 1135, 17233 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania
Veľkosť:
1.51 MB
Dátum zverejnenia:
28. február 2017
Počet stiahnutí:
189 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd AT6 na pozemkoch parc.č. KN-C 256/8, 256/4, 5875/2, 13404/5 (vodný tok) v katastrálnom území Horná Tižina
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.51 MB
Dátum zverejnenia:
22. február 2017
Počet stiahnutí:
184 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová pod č. C 232/2015 vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.50 MB
Dátum zverejnenia:
20. február 2017
Počet stiahnutí:
169 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva vydané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom v k.ú. Terchová pod č. C232/2015
Dátum zverejnenia:
17. február 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
1.47 MB
Dátum zverejnenia:
17. február 2017
Počet stiahnutí:
156 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Biely Potok - Zahustenie TS Podhorskovia
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
975.88 kB
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
Počet stiahnutí:
189 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby " Dva rekreačné domy Terchová, prípojky inž. sietí, studne a žumpa" na pozemku parc.č. C KN 15054 v katastrálnom území Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.38 MB
Dátum zverejnenia:
09. február 2017
Počet stiahnutí:
239 x
Upovedomenie o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v k.ú. Terchová č. ROEP TC C-287/2015
Dátum zverejnenia:
03. február 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
464.41 kB
Dátum zverejnenia:
03. február 2017
Počet stiahnutí:
183 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 12066 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
25. január 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
532.59 kB
Dátum zverejnenia:
25. január 2017
Počet stiahnutí:
193 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download