unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete 65846 ZAZRV stožiar Terchová s elektrickou prípojkou na parc.č. 13660/17 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby: Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc. č. C KN 251/13 v k.ú. H. Tižina
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/015908-002/Bal zo dňa 16.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. 3807/4 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Dolný Kubín, odboru szarostlivosti o ŽP pod č. OU-DK-OSZP-2018/001823/SEA-DUD zo dňa 13.03.2018
Rozhodnutie o odstránení stavby rodinného domu na parc.č. C KN 1045/2 v kat. území Horná Tižina
Rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením na Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 7857/5, 7857/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby : Rodinný dom s.č. 31 na pozemku C KN parc.č. 1045/2 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o doručení opraveného návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : 7924-Belá-Kubíková-VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 ako líniovej stavby na pozemkoch v k.ú. Belá a k.ú. Lutiše
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby so zmenou charakteru objektu na Rodinný dom, prípojky inž. sietí na C KN parc.č. 7857/5, 7857/6 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP2-2018/011121-002/PAV zo dňa 07.02.2018
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov , referátu starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-ZA-OOP-2018/001739/KUZ zo dňa 01.02.2018
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1"
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : ZS a RR bod Terchová Šípková, Slovak Telekom, a.s. GSM - telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav /udržiavacích prác/ na stavbe : Terchová-Zázrivá: rekonštrukcia VNV č.234 UV 12-99
Oznámenie o výrube popri 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Terchová, Horná Tižina
Stavebné povolenie
(12. december 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu Prístavba a stavebné úpravy hospodárskej budovy na rekreačnú chalupu na pozemku C KN 8515/7 a 8515/8 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová v zlúčenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním
Stavebné povolenie
(12. december 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 8515/9 (pôvodná C KN parc.č. 8515/1) v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa a prístrešok k rekreačnej chalupe na parc.č. C KN 697/18, 697/17 v k.ú. Horná Tižina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC C-253/2015 zo dňa 17.10.2017
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci zmeny lehoty na dokončenie stavby" Terchová -vodovod Podubenec" na pozemkoch parc.č. KN-C 145/20, 144/3, 1608, 1630 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(20. november 2017)
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom , prípojky inž. sietí" na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby
Upovedomenie o začatí konania pod č. ROEP TC C-254/2015 podľa §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v k.ú. Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja"
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby uzatvoreného prístrešku - drevárne na parc.č. C KN 12692/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia NN - Terchová - Horná Tižina - Káčerovia
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prístrešok na pozemku C KN parc.č. 697/18, 697/17 v kat. území Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka, ČOV k rekreačnej chalupe na pozemkoch parc.č. C KN 7857/5, 7857/7, 17235 v k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.