Hore

Verejná vyhláška

Uverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Terchová
Veľkosť:
599.97 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2015
Počet stiahnutí:
412 x
Uverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Terchová na verejné nahliadnutie na obci
Dátum zverejnenia:
03. marec 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
179.10 kB
Dátum zverejnenia:
03. marec 2015
Počet stiahnutí:
175 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina
Dátum zverejnenia:
25. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
247.79 kB
Dátum zverejnenia:
25. február 2015
Počet stiahnutí:
147 x
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová ( Vŕšok ).
Dátum zverejnenia:
24. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
320.53 kB
Dátum zverejnenia:
24. február 2015
Počet stiahnutí:
150 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekonštrukcia premostení výmenou, stavba Regulácia dedinského potoka v Tepličke nad Váhom na pozemku parc.č. C KN 3218/4 v k.ú. Teplička nad Váhom
Dátum zverejnenia:
13. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
257.41 kB
Dátum zverejnenia:
13. február 2015
Počet stiahnutí:
152 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
11. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
183.88 kB
Dátum zverejnenia:
11. február 2015
Počet stiahnutí:
156 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina zo dňa 04.02.2015
Dátum zverejnenia:
06. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti -výkazu nedoplatkov
Veľkosť:
216.14 kB
Dátum zverejnenia:
06. február 2015
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou z Union zdravotnej poisťovne,a.s. Bratislava
Dátum zverejnenia:
06. február 2015
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
317.13 kB
Dátum zverejnenia:
06. február 2015
Počet stiahnutí:
160 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Pálenice II. etapa - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66, 15228/171, 15228/185, 15228/163, 15228/161, 15228/150, 15228/152, 15228/146 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Veľkosť:
1.25 MB
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
Počet stiahnutí:
171 x
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o zverejnení návrhov povodňového rizika
Veľkosť:
323.96 kB
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
Počet stiahnutí:
161 x
Oznámenie o zverejnení návrhov prvých plánov manažmentu povodňového rizika vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
181.27 kB
Dátum zverejnenia:
05. február 2015
Počet stiahnutí:
155 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina vo veci výkazu nedoplatkov č. 1533054013 zo dňa 13.01.2015
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
658.50 kB
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
Počet stiahnutí:
168 x
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina pod č. OU-ZA-OSZP3-2015/003190-004/Kri zo dňa 26.01.2015
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Veľkosť:
185.19 kB
Dátum zverejnenia:
27. január 2015
Počet stiahnutí:
144 x
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti vydané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., krajskou pobočkou Žilina
Dátum zverejnenia:
26. január 2015
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
524.78 kB
Dátum zverejnenia:
26. január 2015
Počet stiahnutí:
164 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, záhradný domček, prípojky inž. sietí, žumpa a studňa na pozemkoch parc.č. C KN 12066, 12059/2 v katastrálnom území Terchová (lokalita Krištofíkovia)
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a stavebného konania
Veľkosť:
441.97 kB
Dátum zverejnenia:
19. január 2015
Počet stiahnutí:
161 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním.
Dátum zverejnenia:
15. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
282.83 kB
Dátum zverejnenia:
15. január 2015
Počet stiahnutí:
154 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Pálenice II. etapa, IBV : rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 15228/153, 15228/131, 15228/134, 15228/66 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
435.99 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
Počet stiahnutí:
167 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina na pozemkoch parc.č. KN 5899, 16/3, 5876/3, 35/4, 35/1, 34/5, 36/1, 37, 38/1, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 65/1, 65/2, 65/3, 46/1, 46/3, 55/16, 55/5, 5696/2, 56/33, 13398/3, 61, 5896/1, 55/23, 5696/1, 63/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
394.27 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2015
Počet stiahnutí:
185 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy domu č.s. 702 na parcele č. 16439/2 : Čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 16439/3, 16440/5, 17136/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
350.39 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
Počet stiahnutí:
157 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 15704/20 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
374.25 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2014
Počet stiahnutí:
180 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku KN parc.č. 15704/33 v katastrálnom území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download